ارتباط خدمات با بخش فروش

در این سیستم امکان تعریف کارت گارانتی در مقاطع مختلف پیش بینی شده است یکی از این بخش ها فروش است به نحوی که می توان هنگام فروش کالا همزمان کارت گارانتی هر کالا را نیز تولید نمود تا بتوان در صورت لزوم در بخش خدمات پس از فروش از اطلاعات مربوط به گارانتی کالا بهره برد .