ارتباط خدمات با بخش انبار

یکی از اصلی ترین مزایای این سیستم حفظ یکپارچگی و پیوستگی مابین این سیستم و سایر سیستم های موجود از جمله انبار می باشد به نحوی که تمامی تراکنش های مورد نیاز برای دریافت قطعه از انبار به صورت کامل پیش بینی شده بنا بر این کنترل کامل قطعات مصرفی و داغی ها با وجود این ارتباط میسر خواهد بود در ذیل آیتم های موجود در این بخش قابل مشاهده می باشد .