نکات مهم بازرسی بیمه

نکات مهم بازرسی بیمه : هدف از انجام بازرسی از کارگاه ها، شناسایی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای مندرج در قانون می باشد.

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: ۱- بازرسی از کارگاه ها ۲- بازرسی از دفاتر قانونی

جایگاه قانونی بازرسی:

    • ماده ۴۷ قانون: کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارکی را در هنگام مراجعه بازرس صندوق در اختیار وی بگذارند. بازرسان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان صندوق حق دارند، کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند، دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.

  • ماده ۱۰۲ قانون: در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی صندوق جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کند، به جزای نقدی محکوم خواهد شد. گزارش بازرسان صندوق در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
  • ماده ۴۰ قانون: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ قانون مزبور خودداری کند، صندوق حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

تقسیم بندی کارگاه ها از نظر واحد بازرسی:

هر چند طبق قانون صندوق می تواند از هر یک از گروه های ذیل و به تشخیص مدیران ذیربط بازرسی نماید اما به علل گوناگون از جمله کمبود پرسنل، مدیریت بهینه و اولویت بندی های مورد نظر، ماده ۹۲ قانون و… کارگاه ها را به گروه های ذیل تقسیم بندی نموده است هر چند که در آینده نیز ممکن است این تقسیم بندی دچار تغییرات دیگری، بنا به ضرورت شود.

گروه اول: کارگاه های بزرگ (بالای ۵۰ نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به صندوق ارسال می نمایند، مؤسسات و صندوق های دولتی و فعالیت های پیمانکاری (قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون). این گروه از کارگاه ها نیاز به انجام بازرسی ندارند.

گروه دوم: کارگاه های دارای کارگر که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. بازرسی از این کارگاه ها براساس آخرین لیست ارسالی به صندوق انجام می گیرد که فقط نام افرادی که در کارگاه اشتغال دارند ولی لیست آن ها ارسال نمی شود در گزارش بازرسی درج می شود.

گروه سوم: کارگاه های دارای کارگر که صورت مزد و حقوق کارگران خود را به صندوق ارسال نمی کنند. در مورد این کارگاه ها اسامی و مشخصات تمامی افراد شاغل در گزارش بازرسی درج می شود.

گروه چهارم: کارگاه های تعطیل یا فاقد کارگر که در شعبه دارای پرونده مطالباتی راکد و نیمه فعال و دارای سابقه هستند. این کارگاه ها مادامی که جزو کارگاه های گروه های دوم و سوم قرار نگیرند نیازی به انجام بازرسی ندارند. صدور گواهی جهت تمدید یا صدور پروانه کسب و نقل و انتقال کارگاه با وصول بدهی براساس پرونده مطالباتی بلامانع خواهد بود.

گروه پنجم: کارگاه هایی که در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند و کارفرمایان آن ها درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی، یا صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری یا درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند. در مورد کارگاه های گروه پنجم رعایت موارد زیر ضروری است:

  • در مورد کارگاه هایی که درخواست گواهی جهت صدور و یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره برداری دارند، نیازی به انجام بازرسی از کارگاه ها نمی باشد
  • در مورد کارگاه هایی که درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند به سرعت بازرسی انجام می گیرد.

نکته: در مورد کارگاه های جدیدالتأسیس که برای اولین بار اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق می نمایند، در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند، نیازی به انجام بازرسی قبل از دریافت لیست نمی باشد، لازم به ذکر است پس از دریافت لیست (با تخصیص کد کارگاه) همانند کارگاه های گروه دوم بازرسی می شوند.

بازرسان کارگاه ها در شعب پس از اخذ برنامه روزانه بازرسی با مراجعه به کارگاه های مربوطه، با ارائه کارت شناسایی و توضیحات لازم به کارفرما و بیمه شدگان شاغل از کارگاه بازرسی و گزارش بازرسی را در دو نسخه به ترتیب زیر تهیه می نمایند:

  • در مورد کارگاه های گروه دوم (کارگاه هایی که صورت مزد و حقوق ارسال می نمایند) در فرم گزارش بازرسی فقط اسامی کارگرانی که در کارگاه شاغل هستند و کارفرما اسامی آنان را در لیست های ارسالی درج ننموده است ثبت می شود.

در صورتی که لیست های ارسالی با افراد شاغل در کارگاه مطابقت داشته باشد در این حالت در گزارش بازرسی باید نوشته شود لیست ارسالی با افراد شاغل در کارگاه عیناً مطابقت دارد.

چنانچه تعدادی از افراد درج شده در لیست ارسالی کارفرما در کارگاه شاغل نباشند، در این حالت لازم است، اسامی این افراد در قسمت توضیحات گزارش بازرسی درج شود و در سیستم نیز در گزینۀ عدم اشتغال ثبت شود.

نکته: سیستم محاسبه پرونده در خصوص کارگاه های گروه دوم:

سیستم فقط حق بیمه افرادی را که لیست آن ها به صندوق ارسال نشده و توسط بازرس گزارش گردیده است، از تاریخ روز انجام بازرسی تا تاریخ اعلام ترک کار آن ها از سوی کارفرما در لیست ماه های بعد و حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی (تاریخ اعتبار بازرسی) محاسبه و مطالبه می نماید.

۲- در مورد کارگاه های گروه سوم (کارگاه هایی که صورت مزد و حقوق ارسال نمی کنند) بازرس باید اسامی تمامی کارگرانی را که در کارگاه شاغل هستند، در گزارش درج نماید.

نکته ۱: سیستم محاسبه پرونده در خصوص کارگاه های گروه سوم:

سیستم حق بیمه تمامی افراد مندرج در گزارش بازرسی را از تاریخ بازرسی (در مورد کارگاه هایی که برای اولین بار از آن بازرسی می شود و یا در بازرسی قبل تعطیل یا فاقد کارگر بوده اند، حداکثر یک سال سابقه منظور می شود) تا تاریخ اعلام ترک کار آن ها توسط کارفرما و در صورت عدم اعلام ترک کار حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی محاسبه و مطالبه می نماید.

نکته ۲:بازرس به هنگام بازرسی از کارگاه ها باید اطلاعات صحیح و کامل بیمه شدگان کارگاه را با استفاده از فرم مشخصات بیمه شدگان که از سیستم دریافت و همراه فرم گزارش بازرسی هر کارگاه تحویل وی می شود، تکمیل نماید و در مورد افراد جدید حتی المقدور یک نسخه کپی از شناسنامه آن ها اخذ و ضمیمۀ گزارش بازرسی شود.

ضمناً برای ثبت اطلاعات بیمه شدگان جدید باید از واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شماره بیمه شده اخذ شود.

بازرسی از دفاتر قانونی (حسابرسی):

صندوق دفاتر و اسناد قانونی شرکت ها و مؤسساتی که به ثبت رسیده اند و کارکنان آنان بالای ۵۰ نفر کارگر می باشد را حسابرسی و اقلام مشمول کسر حق بیمه براساس دفاتر قانونی آن ها استخراج، محاسبه و به کارفرما اعلام می نماید.

در صورت اعتراض کارفرما، مراحل براساس موارد پیش گفت قابل طرح در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بوده و در صورت عدم پرداخت مطالبات صندوق در این خصوص مراتب از طریق اقدامات اجرایی و تعلق جریمه وصول خواهد شد.

(بخشنامه ۱۱/۱ جدید درآمد)

این بخشنامه به عنوان دستورالعمل اصلاحی جایگزین بخشنامه ۱۱ جدید درآمد شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

الف) اولویت بندی بازرسی از دفاتر قانونی

ب) نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی

ج) نحوه اقدام واحد بازرسی دفاتر قانونی

د) نحوه تخصیص حقوق و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه

هـ) نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل و شعب

و) اقدامات واحد درخواست کننده پس از دریافت بازرسی دفاتر قانونی

ز) سایر موارد

واحدهای اجرایی موظفند براساس اولویت بندی زیر نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامه ریزی و انجام بازرسی رعایت نمایند:

۱- اولویت اول: قرارهای صادره از هیأت های تشخیص مطالبات

۲- اولویت دوم: دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه

۳- اولویت سوم: شرکت ها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحلال (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسی مشاور).
۴- اولویت چهارم: پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند و امور اجرایی پیمان در کارگاه آن ها انجام می گیرد، همچنین پیمانکاران قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و… که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق بیمه براساس بازرسی دفاتر قانونی می باشد.

۵- اولویت پنجم: کارگاه هایی که دارای ۵۰ نفر کارگر به بالا هستند (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور).
۶- کارگاه هایی که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور).

نکته: شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آن ها پیمانکاری یا مهندسین مشاور می باشد و حق بیمه آن ها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد دریافت و مفاصاحساب صادر می شود نخواهند بود.

روند پیگیری مطالبات بدهی ناشی از دفاتر قانونی در سیستم مکانیزه:

پس از مشخص شدن اقلام قابل محاسبه ارسالی از سوی مؤسسه حسابرسی، مسئول بازرسی از دفاتر قانونی شعبه باید از طریق سیستم مطالبات/ گزینۀ صدور اسناد دستی ایجاد بدهی/ منوی محاسبه برآوردی دستی حسابرسی/ اقدام به ثبت اقلام قابل محاسبه به تفکیک شامل جمع حقوق و دستمزد به مأخذ ۲۷ درصد، جمع قرارداد دستمزدی به مأخذ ۱۵ درصد، جمع دستمزد و مصالح به مأخذ ۷ درصد و همچنین مابه التفاوت لیست و کاربرگ های شماره یک نموده و سیستم به صورت هوشمند نسبت محاسبه بدهی بابت حق بیمه و ۳ درصد بیکاری اقدام می نماید که ضمن صدور اعلامیه همانند سایر بدهی های برآوردی باید اقدام شود.

بخشنامه ۱۲ جدید درآمد

بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آن ها نانویس باشد و یا کارفرما از همکاری با صندوق، تکمیل و ارائه پرسشنامه خودداری می نماید که نحوه اعمال قانون فوق به شرح زیر می باشد.

بازرسان دفاتر قانونی مکلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانونی را براساس فرم شماره یک مربوطه (پیوست بخشنامه) را به واحد بازرسی دفاتر قانونی (مؤسسه حسابرسی) گزارش نمایند. واحد مزبور با توجه به گروه بندی زیر نسبت به اعمال ماده ۴۰ قانون و تعیین و وصول حق بیمه از شخص حقوقی اقدام می نماید.

گروه اول: اشخاص حقوقی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در بعضی از ماه های سال مالی به صندوق ارسال ننموده اند.

در این گروه با توجه به تعداد کارکنان ماه هایی که لیست ارسال شده است، بدون مراجعه به حوزه های مالیاتی تعداد کارکنان آن ها را با در نظر گرفتن میانگین تعداد کارکنان در ماه هایی که لیست ارسال نموده است، توسط کمیته ای (متشکل از رئیس شعبه، مسئول درآمد، مسئول بازرسی یا نمایندگان آنان) تعیین می شود که پس از محاسبه به کارفرما اعلام می شود.

گروه دوم: اشخاص حقوقی که در مدت سال مالی صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در هیچ یک از ماه ها به صندوق ارسال ننموده اند، در این مورد بازرس شعبه با مراجعه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل به ترتیب زیر عمل می نماید.

۱- چنانچه لیست مزد و حقوق کارکنان شخص حقوقی در سال مورد نظر در اداره دارایی موجود باشد، در اختیار بازرسی قرار داده می شود، مزایا را از لیست های مزبور استخراج و به شعبه ارائه می شود که با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال مورد نظر محاسبه و مطالبه می شود.

۲- چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق کارکنان نزد اداره دارایی باشد، بازرس به حوزه مالیات بر درآمد اداره دارایی محل مراجعه و با بررسی اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر تمامی دستمزد و حقوق و مزایای مشمول حق بیمه را استخراج می نماید که با توجه به نوع هزینه های مربوطه ضرایب حق بیمه مربوطه (۲۷ درصد، ۷ درصد) اعمال می شود.

۳- چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی باشد که مراتب باید به شعبه منعکس شود (براساس فرم ۵)

۴- شعبه با اخذ اطلاعات فرم ۵ تنظیمی در بند ۳ با تنظیم فرم ارزیابی (شماره ۲) نسبت به برآورد تعداد کارکنان اقدام و محاسبه و مطالبه می نماید.

آیا به هنگام بازرسی تحقیقی صرفاً در خصوص موارد تحقیق باید اقدام گردد؟

به هنگام بازرسی تحقیقی ابتدا بایستی بازرسی کامل انجام و مشخصات افراد شاغل در کارگاه در فرم گزارش بازرسی به طور کامل درج گردد سپس موارد تحقیق در قسمت توضیحات بازرسی قید گردد.

در رابطه با کارگاه های چند نوبتی نحوه انجام بازرسی چگونه است؟

درخواست انجام بازرسی در یک تاریخ برای نوبت های مختلف انجام گیرد، و حتی المقدور سعی شود در یک تاریخ معین از کارکنان شاغل در نوبت های مختلف صورت برداری گردد، علی ایحال در صورت عدم امکان انجام بازرسی در یک تاریخ چنانچه بازرسی در زمان های متفاوت انجام گردد تاریخ کلیه بازرسی ها می بایست تاریخ اولین بازرسی در سیستم ذخیره شود.

فعالیت های صنفی (حقیقی) مستقر در منازل مسکونی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند یا خیر؟

با توجه به اینکه به منازل مسکونی نمی توان کارگاه اطلاق نمود و از طرفی ورود به منازل جهت انجام بازرسی و احراز صحت و سقم اشتغال افراد ممنوع می باشد و همچنین نمی توان ماده ۳۷ قانون را در مورد منازل رعایت نمود لذا مجوزی جهت شمول کارگران شاغل در فعالیت های صنفی مستقر در منازل وجود نداشته و شعبات بیمه ای از دریافت لیست و حق بیمه افرادی که در منازل و محیط های مسکونی فعالیت می نمایند خودداری و از انجام بازرسی از آن ها نیز اکیداً خودداری می نمایند.

افرادی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و نوع شغل آنان ایجاب می نماید که در بیرون کارگاه حضور داشته باشند و به هنگام بازرسی از کارگاه این گونه کارگران در کارگاه نیستند تا اسامی آن ها در گزارش بازرسی درج گردد نحوه درج اسامی آنان در گزارشات بازرسی چگونه می باشد؟

در مورد کارگرانی که به هنگام بازرسی از کارگاه های گروه سوم (بخشنامه ۱ بازرسی کارگاه ها) در کارگاه حضور ندارند و اسامی آنان از سوی کارفرما یا سایر افراد شاغل اعلام می شود، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منوط به ارائه مدارک مستند مبنی بر اشتغال آنان در کارگاه و تحقیق و بررسی لازم از سوی بازرس و احراز اشتغال فرد می باشد. در غیر این صورت بازرس مجاز به درج نام آن ها در گزارش بازرسی نخواهد بود.

دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی حاوی چه مطلب مهمی است؟

دستور اداری شماره ۵۵۴۴۰/۵۲ مورخ ۳۱/۵/۸۳ در اجرای ماده قانونی مذکور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی می باشد، چنانچه هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی، در خصوص عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای متبوع به شعب شکایت نمایند، شعب مکلف است خارج از نوبت شکایت وی را مورد رسیدگی و با توجه به نظر بازرس در گزارش تهیه شده و یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، حق بیمه مربوطه و جریمه متعلقه و در صورت تخلف فرد صنفی مبنی بر عدم ارائه لیست و پرداخت حق بیمه علاوه بر حق بیمه و جرایم مذکور جریمه ای به مبلغ دو برابر حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل را محاسبه و به کارفرما ابلاغ و برابر مقررات اقدام نمایند.

آیا به هنگام بازرسی تحقیقی صرفاً در خصوص موارد تحقیق باید اقدام گردد؟

به هنگام بازرسی تحقیقی ابتدا بایستی بازرسی کامل انجام و مشخصات افراد شاغل در کارگاه در فرم گزارش بازرسی به طور کامل درج گردد سپس موارد تحقیق در قسمت توضیحات بازرسی قید گردد.

در رابطه با کارگاه ها چند نوبتی نحوه انجام بازرسی چگونه است؟

در خواست انجام بازرسی در یک تاریخ برای نوبت های مختلف انجام گیرد، و حتی المقدور سعی شود در یک تاریخ معین از کارکنان شاغل در نوبت های مختلف صورت برداری گردد، علی ایحال در صورت عدم امکان انجام بازرسی در یک تاریخ چنانچه بازرسی در زمان های متفاوت انجام گردد تاریخ کلیه بازرسی ها می بایست تاریخ اولین بازرسی در سیستم ذخیره شود.

افرادی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و نوع شغل آنان ایجاب می نماید که در بیرون کارگاه حضور داشته باشند و به هنگام بازرسی از کارگاه این گونه کارگران در کارگاه نیستند تا اسامی آن ها در گزارش بازرسی درج گردد نحوه درج اسامی آنان در گزارشات بازرسی چگونه می باشد؟

در مورد کارگرانی که به هنگام بازرسی از کارگاه های گروه سوم (بخشنامه ۱ بازرسی کارگاه ها) در کارگاه حضور ندارند و اسامی آنان از سوی کارفرما یا سایر افراد شاغل اعلام می شود، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منوط به ارائه مدارک مستند مبنی بر اشتغال آنان در کارگاه و تحقیق و بررسی لازم از سوی بازرس و احراز اشتغال فرد می باشد. در غیر این صورت بازرس مجاز به درج نام آن ها در گزارش بازرسی نخواهد بود.

اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۳ و ۱۴/۹ جدید درآمد

عدم شمول اسنادخرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار حسابداری ، پکیج نرم افزار مالی آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه ۱۱.۳ و ۱۴.۹ توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای به موسسه حسابرسی خود، با درخواست فعالان اقتصادی در حوزه حق تامین اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه بندی را ابلاغ کرد. به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، موضوع تامین اجتماعی یکی از خواسته‌های ده‌گانه اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس جمهور بوده که پیرو مشکلات عدیده در این حوزه مورد درخواست قرار گرفته است. تا پیش از این برخوردهای سلیقه ای در اعمال حق بیمه تامین اجتماعی به نحوی بود که بسیاری از واحدهای تولیدی، با مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی از آنها داشت، چندین برابر ارزش واقعی خود را باید بابت جریمه و پرداخت وجوه مورد درخواست این سازمان، پرداخت می‌کردند.

در این میان علیرغم برگزاری جلسات متعدد و حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران و وعده برطرف کردن این مشکلات، حال بعد از گذشت یازده ماه از سال ۹۵، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای، نسبت به اجرای مفاد اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد اقدام کرده است.

این در حالی است که ولی الله افخمی راد، معاون سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش از ابلاغ بسته جدید حمایتی این سازمان برای پشتیبانی از تولید خبر داده بود. بر این اساس امید می رود که سازمان تامین اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ این بخشنامه به شعب خود و تعیین تکلیف نهایی تولیدکنندگان اقدام به عمل آورد.

متن کامل بخشنامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهرانی

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

موضوع: اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد

احتراما با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بررسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و در اجرای مفاد بخشنامه های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه مقرر می دارد:

۱علیرغم تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه ۱.۳ جدید درآمد مشاهده می گردد بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی علیرغم ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خردی قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه می باشد)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین آلات، خرید نرم افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی نموده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می نماید.

لذا موکدا تاکید می نماید بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی می بایست ضمن اخذ مدارک کامل، این گونه اقلام را جزو اقلام غیر مشمول تلقی نموده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج نمایند.

۲ در سرفصل ماشین آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک گردیده باشد حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون ۲-۵ کاربرگ شماره دو و خرید در ستون غیر مشمول طبقه بندی می گردد.

۳در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، این گونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می بایست طبق بخشنامه شماره ۱۴.۹ جدیددرآمد در مورد آنها عمل نمود.

با عنایات به مراتب مزبور و در راستای قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه های مزبور رعایت گردد.

منبع : مجله حسابداری و حسابرسی

دانلود کاتالوگ دمو