شرکت های عضو گروه فراپیام

هیئت مدیره شرکت به جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات پشتیبانی به مشتریان و همچنین افزایش سطح انگیزش و بازدهی پرسنل اقدام به یک تحول بزرگ ساختاری ، در نظام مدیریت و تقسیم کارهای تخصصی در مجموعه فراپیام نموده و در مسیر تحقق آرمان های تعریف شده، ساختار مدیریتی به صورت هولدینگ تغییر یافته و فعالیتهای تخصصی فراپیام در چارچوب شرکتهای تأسیس شده عضو گروه انجام می پذیرد.
این شرکت ها بر اساس نوع فعالیت تخصصی طبقه بندی و تفکیک شده و بر اساس فهرست زیر در حال فعالیت می باشند .

شرکت فراپیام (سهامی خاص) ، هولدینگ مرکزی
شماره ثبت 123472

شرکت خدمات ماندگار یکپارچه ایرانیان فراپیام
شماره ثبت 475820

شرکت خدمات ماندگار نظام جامع شایان فراپیام
شماره ثبت 473712

شرکت خدمات ماندگار شبکه فراپیام
شماره ثبت 475815

موسسه آموزشی فراپیام
شماره ثبت 18149

دانلود کاتالوگ دمو