ویژگی منحصر بفرد نرم افزار یکپارچه کسب و کارهای بزرگ

انعطاف پذیری
انعطاف پذیری

امکان طراحی و تدوین ساختار جامع طبقه بندی کدینگ و اطلاعات پایه به دلخواه و چیدمان نحوه گردش کار و انجام فرآیندهای سازمانی موجب انعطاف‌پذیری نرم‌افزار نظام یکپارچه فراپیام گردیده است.

رهگیری گردش کار
رهگیری گردش کار

رهگیری و کنترل گردش اطلاعات مربوط به مواد و قطعات، از زمان خرید تا زمان مصرف یا فروش براساس کد رهگیری و شماره سریال آنها از مهمترین ویژگی‌های نرم‌افزار یکپارچه فراپیام است.

کارتابل
کارتابل

محیطی است که کاربر سیستم از جمله مدیر، کارشناس و کارمند برای مشاهده، رسیدگی و پیگیری امور جاری خود از جمله از درخواستها، تنخواه‌ها، سندها و... به آن مراجعه می‌کند. و امور جاری خود را به ساده‌ترین شکل ممکن به انجام رساند.

بهره برداری صحیح از منابع
بهره برداری صحیح از منابع

بهره برداری صحیح از منابع نقد سازمان با استفاده از گزارش‌های مدیریتی در حوزه گردش وجوه نقد و تطابق منابع مصارف رخ داده با ماموریت‌های تعریف شده مدیریت عامل موجب بهره‌وری در سازمان هدف می‌گردد.

تسریع فرآیند های فروش و پرداخت
تسریع فرآیند های فروش و پرداخت

تسریع فرآیند های فروش و کنترل اطلاعات مرتبط با پرداخت ها کنار هم موجب ایجاد چابکی و هوشمندی سازمان در رسیدن به بازارهای هدف می‌گردد.

یکپارچگی اطلاعات و عملیات
یکپارچگی اطلاعات و عملیات

نرم‌افزار یکپارچه پوشش دهنده کلیه فرآیندهای موجود در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از زنجیره تامین مواد، مدیریت نگهداری و مصرف مواد، تولید، بازرگانی و فروش و... به صورت یکپارچه می‌باشد.

حوزه مالی

سیستم حسابداری :
 • کدینگ حسابها که شامل تعریف حسابها و مشخصه های آن از جمله (کد ، عنوان فارسی و انگلیسی ، ماهیت و نوع حساب ، تعیین ارز و … ) در یک ساختار درختی 8 لایه ای ، با قابلیت تعریف عناوین و طول کد هر لایه توسط کاربر ، می باشد . در نرم افزار مالی فراپیام این کدها به دو صورت اتوماتیک توسط سیستم و یا دستی توسط کاربر تولید می گردد.
 • گروههای تفصیلی که شامل تعریف گروهبندیهای متفاوتی در هر یک از چهار بخش تفصیلی ها می باشد. آخرین لایه تعریف در ساختار درختی حسابها در هر سطحی می تواند با یک یا چند گروه از چهار تفصیلی ارتباط داشته باشد و این ارتباط از طریق گروه های تفصیلی انجام می پذیرد.
 • کدینگ تفصیلی که شامل تعریف چهار تفصیلی شناور و مشخصه های آن از جمله ( کد، عنوان فارسی و انگلیسی، گروه تفصیلی، حوزه های مالی قابل دسترسی و …) با قابلیت تعریف عناوین و طول کد هر لایه توسط کاربر می باشد و هر بخش از این تفصیلی ها خود می تواند دارای ساختار درختی 5 لایه ای باشد.
 • جدول تبدیل ارز که شامل تعریف انواع ارز و نیز تعیین ضریب و محدوده اعمال آن در زیر سیستها بابت حسابهای ارزی تعبیه گردیده.
سیستم خزانه داری :
 • مراکز مالی شامل اطلاعات بانک ها ، صندوق ها و تنخواه گردان می باشد که بابت هر مرکز مالی امکان تعیین کد حساب های مربوطه از جمله ( حساب موجودی بانک / صندوق ، اسناد در جریان وصول ، اسناد پرداختنی و دریافتنی کوتاه مدت و بلند مدت و …) موجود می باشد .
 • در سیستم خزانه داری فراپیام که یکی از امکانات نرم افزار یکپارچه حسابداری این شرکت است،در بخش بانک ها علاوه بر مشخصات بانک ، امکان تعریف حسابهای بانکی ، تعریف دسته چکهای مربوط به هر حساب جاری ، امکان کنترل چکهای تحویل نشده از هر حساب ، گردش چک و نیز ابزار طراحی فرمت چاپ چک به تفکیک حساب جاری موجود می باشد .
 • در بخش صندوق و تنخواه امکاناتی همانند کنترل سقف دریافت ، پرداخت و موجودی در صندوق و یا سقف تنخواه ، پیش بینی شده است .
 • انواع کسور شامل تعریف اطلاعات عناوین کسوری است که در زمان دریافت و پرداخت چک به عنوان عامل کاهنده ای همچون بیمه و حسن انجام کار و … در مبلغ چک اثرگذار خواهد بود .
 • منابع و مصارف براساس یک ساختار درختی به همراه کد حسابهای معین مربوطه توسط کاربر قابل تعریف می باشد و این ویژگی این امکان را برای کاربر مهیا می کند تا در زمان دریافت یا پرداخت بتواند چندین منبع و مصرف را به دریافتها و پرداختها اختصاص داده و مبتنی بر آن گزارش گردش وجوه نقد به روش مستقیم اخذ گردد .
سیستم حسابداری انبار :
 • روشهای قیمت گذاری که شامل تعریف انواع روشهای متداول نرخ گذاری صادره های انبار از جمله ، میانگین متحرک و …، می باشد .
 • کدینگ رابط انبار و مالی که شامل تخصیص کد حساب مربوطه به جهت لینک و بکارگیری آن در زمان صدور سند اطلاعات ریالی انبار می باشد و قابلیت تفکیک انبار ، گروه کالا و انواع رسید و صادره را نیز داراست .
 • کدینگ پیش فرض حساب مرتبط که به جهت سهولت در زمان ثبت اطلاعات رسید و صادره تعبیه گردیده و در آن پیش فرض کد حساب های مرتبط ( معین بستانکار ) با توجه به انبار ، گروه کالا و انواع رسید و صادره تعیین می گردد .
سیستم دارایی ثابت :
 • کدینگ دارایی ثابت که شامل ثبت اطلاعات کلیه داراییها و اموال در طبقات زمین ، معادن ، ساختمان ، تاسیسات و …. ، همراه با تعین روش ، نرخ و مبنای شروع محاسبه استهلاک می باشد . این کدینگ در ساختار درختی که تا 8 لایه امکان طراحی داشته و توسط کاربر تعیین و طبقه بندی شده است ،تعریف خواهد گردید.
 • کدینگ محلهای استقرار که شامل ثبت اطلاعات (کد، عنوان فارسی و لاتین و تفصیلی محل استقرار موجود در سازمان ) می باشد . این کدینگ در ساختار درختی که تا 5 لایه امکان طراحی داشته و توسط کاربر تعیین و طبقه بندی شده است ، تعریف خواهد گردید .
 • در سیستم دارایی ثابت نرم افزار یکپارچه حسابداری فراپیام کدینگ رابط اموال و مالی که شامل ثبت اطلاعات کد حساب بابت هر کد دارایی و عملیات های موجود ( خرید ، ایجاد تحویل ، استهلاک ، امانی ، تعمیرات اساسی و …) در زیر سیستم دارایی ثابت جهت لینک و صدور سند مالی تعبیه شده است .
سیستم حسابداری :
 • فضای سند حسابداری متناسب با نیاز مشتری در فضای مدیریت سیستم قابل تنظیم بوده و علاوه بر اجزاء متداول و استاندارد دارای فیلدهای کمکی و ستونهای پرکاربرد دیگر نظیر ارز ، مقدار و شماره عطف می باشد .
 • ارائه امکانات بسیار وسیع در زمان ثبت اسناد حسابداری از جمله (امکان دسترسی و تعریف کدینگ حساب ، کدینگ تفصیلی ، جدول ارز ، تراز اتوماتیک ، کپی سند ، فراخوانی سند نمونه و … ).
 • امکان انتخاب کد حساب و تفصیلی به سه شکل : نمایش لیستی – درختی و لایه آخر ، در زمان ثبت اطلاعات سند حسابداری .
 • امکان چاپ اسناد حسابداری با استفاده از طراحی چاپ به فرم مرکب یا ساده در سطوح مختلف حساب یا تفصیلی به انتخاب کاربر .
 • امکان محاسبه اتوماتیک مقدار ارز یا معادل ریالی آن متناسب با جدول ارز تعریف شده و در زمان ثبت اسناد ارزی بر اساس تاریخ .
 • امکان تعریف سند الگو ( نمونه ) و یا ذخیره ثبت های استاندارد جهت کپی آنها در اسناد حسابداری .
 • جهت ارسال و صدور اسناد حسابداری از سایر زیر سیستمها ( انبار ، فروش ، خزانه داری و …. ) فضایی تحت عنوان پیش نویس اسناد پیش بینی گردیده که پس از بررسی سندهای ارسال شده در این فضا در صورت تایید ، سند مربوطه به فهرست اسناد حسابداری اضافه خواهد گردید و در صورت ابطال ،به جهت اعمال تغییرات به زیر سیستم مبداء ارجاع می گردد .
 • امکان تعریف جداول تسهیم هزینه و همچنین معرفی مبانی تسهیم که شامل ضریب ، مانده و مقدار می باشد . و سند تسهیم نیز توسط سیستم مکانیزه ثبت خواهد گردید .
 • ابزاری مناسب برای دسته بندی حسابها و همچنین گروهبندی دسته حسابها جهت اخذ گزارشات صورت های مالی و سایر گزارشات مدیریتی در سیستم حسابداری فراپیام .
 • ارائه ابزار معرفی فعالیت های سازمان و انتساب سرفصل حساب سود و زیان به فعالیتها ، صدور سند سود و زیان ، اختتامیه ، انتقال دوره و صدور سند افتتاحیه دوره بعد بصورت مکانیزه .
 • آرشیو الکترونیکی اسناد ،امکان الصاق تمامی فایل های قابل شناسایی در سیستم عامل ویندوز جهت بایگانی و مشاهده ضمائم اسناد را به صورت مکانیزه فراهم می نماید .
 • صورت های اساسی شامل ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد .
 • امکان تعریف جداول بودجه عملیاتی بصورت ماهیانه ، فصلی و سالیانه به همراه اخذ گزارشات مغایرت و انحرافات بودجه و رسم نمودارهای مربوطه در این بخش از نرم افزار یکپارچه فراپیام انجام می شود.
سیستم خزانه داری :
 • عملیات دستور پرداخت چک با امکان بررسی و تایید نهایی به جهت فراخوانی در پروسه درخواست و صدور چک ، طراحی گردیده است .
 • عملیات درخواست و صدور چک با امکان تایید اولیه و نهایی و به صورت مکانیزه در سیستم طراحی گردیده است .
 • امکان ثبت انواع وجوه و اسناد دریافت شده ( ارزی / ریالی ) از جمله:دریافت نقدی، فیش حواله دریافتی ، چک های عادی ، تضمینی و واریز های بانکی در سیستم پیش بینی گردیده است .
 • امکان ثبت انواع وجوه و اسناد پرداخت شده( ارزی / ریالی ) از جمله : پرداخت نقدی ، چک عادی ، چک تضمینی، پرداخت اسناد نزد صندوق و برداشت های بانکی در سیستم پیش بینی گردیده . در این فضا چاپ چک نیز بر اساس طراحی اولیه انجام شده میسر می باشد .
 • انواع جابجایی وجوه مورد نیاز از جمله :بانک به بانک ، بانک به صندوق ، صندوق به بانک ، صندوق به تنخواه و … ، در سیستم پیش بینی گردیده است .
 • امکان انجام عملیات متداول نظیر واگذاری اسناد دریافتنی ، وصول مستقیم ، واخواست و نقد کردن اسناد دریافتی، اخذ چک واگذاری ، وصول و واخواست اسناد صادره و همچنین استرداد اسناد پرداختنی ، ابطال اسناد پرداختنی و تبدیل اسناد عادی نزد صندوق به تضمینی و بالعکس و همچنین تبدیل اسناد پرداختنی عادی به تضمینی و ابطال سریال چکهای صادر نشده و صورت خلاصه تنخواه و ده ها عملیات دیگر از ویژگی های ارزشمند سیستم خزانه داری فراپیام می باشد .
 • اوراق بهادار و ضمانتنامه های بانکی تحویلی و دریافتی با تمامی جزئیات و نیز فرآیندهای مربوط به آنها همانند : ابطال تدریجی ، تعدیل ارزش و تمدید ضمانت نامه ، در سیستم قابل ثبت می باشد .
 • ثبت تسهیلات دریافتی از بانک ها و تعریف انواع قرارداد های دریافت وام و فرمولهای محاسبه سود ، تاخیر ،تقسیط وام و همچنین محاسبه هزینه های مالی ،تدوین و ارائه جدول پرداخت اقساط و همچنین پیش بینی جریمه تجمعی حاصل ار تاخیر پرداخت اقساط وام و تفکیک اصل و فرع وام ،از امکانات سیستم خزانه داری می باشد .
 • مغایرت گیری بانکی به صورت دستی و یا دریافت اطلاعات از دیسکت بانک امکانپذیر است .
 • امکان تعریف سوابق اسناد دریافتی و پرداختی به عنوان اول دوره .
 • امکان مشاهده گردش یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات به سیستم .
 • راس گیری چک دریافتی / پرداختی ،فرمی جهت محاسبه و ذخيره محاسبات می باشد . چک هاي دريافتي یا پرداختي ، با مبلغ و تاريخ سررسيد وارد شده و راس چک ها به روز و تاريخ راس چک ها و همچنين با وارد کردن نرخ سود ، فرع چک ها محاسبه ميگردد . اين فرم هم به صورت دستي و هم به صورت خودکار از طريق فرم هاي دريافت و پرداخت تنظيم ميگردد ، نتيجه راس گيري نگهداري خواهد شد.
سیستم حسابداری انبار :
 • امکان ثبت اول دوره ،رسید و صادره ریالی بر اساس انبار ، ویژگیها و سریال کالا و قطعات .
 • امکان تعریف انواع رسید و صادره بر اساس قواعد خاص مانند رسید خرید ، صادره برگشت از خرید و …که سیستم نسبت به این فرآیندها دارای هوشمندی های تعریف شده می باشد .
 • امکانات موجود در فرمهای رسید و صادره شامل : ورود اطلاعات بر اساس کد کالا ، شماره فنی و بارکد کالا ، ثبت تفصیلی های تعیین شده جهت مدیریت پروژه و مراکز ، تعریف هزینه های جانبی خرید ،قابلیت فراخوانی اطلاعات رسید و صادره از سایر فرآیندهای موجود ، ورود مقدار کالا براساس واحد اصلی و فرعی ، راس گیری خرید ، ثبت درخواست چک بابت رسید خرید در خزانه داری و امکان صدور کارت گارانتی در سیستم خدمات پس از فروش ، تعریف اطلاعات کامل بارنامه ، امکان ارجاع کالا جهت ارزیابی و امکان کنترل بارکدهای ثبت شده .
 • امکان ثبت رسید و صادره تعدیل و محاسبه مجدد جهت تغییرات تحت تاثیر آن، از تاریخ ثبت .
 • امکان نرخ گذاری صادره های انبار به روش های متداول و میانگین متحرک و به همراه شناسایی رسید ها و صادره های مرجوعی و تعیین نرخ آنها با توجه به صادره ها و رسید های مرجع .
 • امکان نرخ گذاری رسید خریدهای انبار که از برگ ارسال تدارکات داخلی / سفارشات خارجی فراخوانی شده اند ، و نرخ گذاری آنها بر اساس نرخ برگ ارسال مربوطه انجام می پذیرد .
 • امکان صدور سند رسید و صادره های ریالی شده مطابق کدینگ رابط تعریف شده.
 • امکان ثبت هزینه های جانبی خرید کالا در فضای رسید انبار به جهت محاسبه بهای تمام شده دقیق کالا و ثبت در حساب موجودی کالا .
سیستم حسابداری فروش :
 • جهت ثبت مانده ریالی / ارزی مشتری ، فرم اول دوره طرف های تجاری داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است .
 • در سیستم فروش فراپیام مکانیزمهای مختلفی جهت صدور فاکتور فروش پیش بینی شده ، از جمله ثبت فاکتور بر اساس فراخوانی از حواله فروش سیستم انبار ، سفارش مشتری ، پیش فاکتور ، قرارداد و یا ثبت مستقیم فاکتور . که مکانیزمهای فوق به صورت جداگانه قابل تعریف برای هر شرکت توسط مدیر سیستم می باشد .
 • کنترل سقف اعتبار مشتری قبل از صدور فاکتور و یا سفارش کالا و نیز اعمال کلیه عوامل افزاینده /کاهنده و و تخفیف ردیفی در فاکتور فروش سفارش کالا .
 • امکان ثبت اطلاعات فاکتور مرجوعی براساس فاکتور فروش مربوطه به صورت اتوماتیک و یا ثبت دستی.
 • امکان تعدیل حساب مشتری در شرایطی که به هر دلیل نیاز به اصلاح حساب مشتری بدون تغییر در اطلاعات فاکتور های فروش می باشد .
 • امکان صدور سند عملیات فروش از جمله: فاکتور فروش ، مرجوعی ، تعدیل حساب مشتری و پورسانت محاسبه شده بازاریابها مطابق باکدینگ رابط تعریف شده در سیستم فروش فراپیام .
 • امکان ثبت و محاسبه پورسانت بازاریابها و گروه های بازاریابی بصورت خطی و پله ای برای کالاهای خاص و مورد نظر مدیریت.
سیستم دارایی ثابت :
 • ثبت درخواست دارایی برای یک مرکز هزینه و یا یک انبار و نیز امکان تایید آن ،در سیستم .
 • امکان تعریف منابع ایجاد دارایی از جمله : خرید ، ساخت ،انتقال از پروژه ،امانی،اهدائی و … در سیستم پیش بینی گردیده است .
 • امکان شناسایی و تعریف سایر اطلاعات اختصاصی دارایی ها در زمان ثبت دارایی.
 • تعیین انواع روشهای استهلاک گیری( خط مستقیم ، مانده نزولی و … ) و نیز مبنای استهلاک گیری ،در زمان تعریف دارایی و نیز امکان تغییر روش استهلاک های ثبت شده دارایی های گذشته.
 • امکان تعریف منطق پلاک اموال به صورت مکانیزه و دستی .
 • امکان تعریف کلیه عملیات حوزه اموال از جمله:نقل و انتقال ،فروش،اسقاط، برگشت از خرید،استرداد اموال امانی در سیستم اموال فراپیام .
 • کنترل سرک و همچنین تاثیر تعویض دارایی بر سود و زیان شرکت در هنگام تعویض دارایی.
 • امکان محاسبه استهلاک اموال در زمانبدیهای استاندارد تعریف شده در سیستم که می تواند به صورت ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه و سالانه تعریف گردد .
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به استهلاک محاسبه شده و سایر عملیات آن از جمله : خروج دارایی ، تعمیرات اساسی و … .
گزارشات عمومی حسابداری در چهار طبقه طراحی شده که شامل گزارشات مدیریتی، گزارشات مالی، گزارشات حسابداری و سایر گزارشات می باشد :
 • گزارشات مدیریتی که شامل : صورت های مالی ، گزارش ماتریسی و گزارش تجمیعی و مقایسه ای می باشد .
 • گزارشات مالی شامل گزارشات دفاتر (دفتر روزنامه ، حساب ، تفصیلی ) ، صورت و انحرافات بودجه ، تراز آزمایشی چهار ، شش و هشت ستونی با احتساب گردش های مقداری و ارزی ، آنالیز ماهانه و گزارش عملکرد مراکز .
 • گزارشات حسابداری شامل : اسناد حسابداری ، سند ماهانه ، گردش سنواتی یک حساب که امکان گزارش گردش یک حساب تا 5 سال مالی را برای کاربر مهیا می نماید ، آنالیز عملکرد ، تجزیه سنی و کنترل مانده با ماهیت .
 • مرور حساب امکان مرور طبقه بندی شده هر لایه از حسابها و تفصیلی ها به صورت منفرد یا ترکیبی از سطوح دلخواه را به شکل نمایش گردش و مانده آنها ، فراهم می نماید . و نمایش ستونهای ارزی و مقداری ، نمایش به تفکیک نوع ارز و انتخاب دوره های مالی مختلف نیز از سایر امکانات این گزارش می باشد در این گزارش هوشمند امکان حرکت به داخل لایه ی زیرین و کاوش در ریز اطلاعات و برگشت به لایه ی بالایی گزارش به سادگی میسر می باشد .
 • ابزار گزارش ساز جهت طراحی و تولید هر نوع گزارش با شرایط مورد نظر کاربر توسط ایشان .
گزارشات عمومی خزانه داری که شامل موارد ذیل می باشد :
 • گردش صندوق :شامل اطلاعات دفتر صندوق ، وجوه نقد و اسناد دریافتی صندوق، وجوه نقد و اسناد پرداختی صندوق ، اسناد عودتی و ابطالی می باشد .
 • گردش بانک :شامل اطلاعات دفتر بانک ، موجودی بانک ، فیش واریزی ، اسناد پرداختی بانک می باشد .
 • تنخواه شامل : اطلاعات دفتر تنخواه و صورت خلاصه تنخواه ثبت شده می باشد.
 • نقل و انتقال اسناد شامل : کلیه اطلاعات ثبت شده بابت : واگذاری اسناد ، وصول اسناد ، واخواست اسناد دریافتی نقد کردن چک
 • واریز /برداشت بانکی شامل : کلیه اطلاعات ثبت شده در دو فرآیند واریز و برداشت بانکی است که با دو تفکیک ” بانک و ریز واریز/برداشت بانکی” قابل گزارشگیری می باشد .
 • جابجایی وجوه شامل :کلیه فرآیندهای ثبت شده در جابجایی وجوه و اسناد بین مراکز از جمله :بانک به بانک ، بانک به صندوق ، صندوق به بانک و … می باشد.
 • کلیه چکهای دریافتی / پرداختی :که گزارشی جامع شامل نمایش اطلاعات کلیه چکهای دریافتی و پرداختی بر روی فرآیندهای (چکهای نزد صندوق ، تضمینی نزد صندوق ، واخواستی نزد صندوق ، در جریان وصول و …) می باشد .
 • تسهیلات بانکی : که شامل نمایش تسهیلات ثبت شده در سیستم و براساس تفکیک دریافت کننده ، تفکیک پرداخت کننده ، ریز اقساط و …. می باشد .
 • ضمانتنامه های بانکی :شامل کلیه ضمانتنامه های ثبت شده در سیستم بوده و براساس تحویل گیرنده ، تحویل دهنده و ریز گردش ضمانتنامه امکان گزارشگیری دارد .
 • خلاصه گزارش چکها : شامل گزارشی است جامع و مربوط به تمامی چکهای موجود در سازمان که متشکل از چکهای نزد صندوق ، اسناد واگذار شده، چکهای اخذ شده و … که در هر بازه تاریخی قابل استخراج می باشد .
 • صورت جریان وجوه نقد : گزارشی است از نحوه گردش وجوه نقد مبتنی بر منابع مصارف تعریف شده در سیستم.
گزارشات عمومی حسابداری انبار شامل موارد ذیل می باشد :
 • گزارش رسید و صادره شامل :کلیه رسید و صادره های ثبت شده و با امکان گزارشگیری از تفکیک های انبار ، انبار و کالا ،کالا و سریالها و ….. می باشد .
 • گزارش گردش ریالی شامل : گردش ریالی کالاهای ثبت شده و با امکان گزارشگیری با تفکیک های انبار ،کالا ، انبار و کالا می باشد .
 • گزارش کاردکس ریالی :شامل نمایش وقایع ورود و خروج ریالی کالا می باشد .
 • گزارش موجودی ریالی
 • خروجی الکترونیک دارایی :این گزارش شامل کلیه اطلاعات خرید / فروش فصلی و مالیات بر ارزش افزوده به جهت تولید فایل دارایی مطابق با آخرین فرمت مورد تایید وزارت دارایی می باشد .
 • گزارشات ماتریسی با امکان انتخاب کالا ، مشتری ، گروه مشتری در سطر و ستون و بالعکس .
گزارشات عمومی حسابداری فروش که شامل موارد ذیل می باشد :
 • کارت مشتری شامل: نمایش مانده حساب مشتری تعیین شده با جزئیات، که امکان انتخاب نوع ارز دلخواه جهت نمایش مانده حساب ارزی مشتری ، انتخاب وضعیت چکهای دریافتی مشتری و تاثیر آن در نمایش مانده مشتری بر اساس چک های پاس شده و یا کلیه چک های دریافتی را نیز داراست.
 • مانده طرف تجاری: نمایش مانده حساب مشتریان در محدوده تاریخی انتخاب شده و بر اساس شرایط مورد نظر
 • سود و زیان ناویژه: نمایش سود و زیان ناویژه به ازای هر کالا بر اساس بهای تمام شده و قیمت فروش آن که یکی از کاربردی ترین بخش های نرم افزار یکپارچه فراپیام است.
 • اول دوره طرفهای تجاری: شامل کلیه اطلاعات ثبت شده ریالی / ارزی در فرم اول دوره طرف تجاری .
 • تعدیل حساب مشتری: نمایش کلیه اطلاعات ثبت شده در فرم تعدیل حساب مشتری با امکان انتخاب فروش و مرجوعی مربوطه جهت شناسایی دقیق مانده حساب مشتریان.
گزارشات عمومی دارایی ثابت شامل دو بخش گزارشات دارایی و گزارشات تجمیعی می باشد :
 • گزارشات دارایی : که شامل گزارشات متنوعی از جمله : کارت اموال ، لیست دارایی ها ، فروش دارایی ، تعدیل دارایی ، نقل و انتقال ، خلاصه گردش دارایی ، استهلاک انباشته/ بهای تمام شده ، سایر متعلقات ثبت شده دارایی و … می باشد .
 • گزارشات تجمیعی : که شامل تجمیع بر اساس سطوح دارایی، مراکز هزینه،محل های استقرار و تحویل گیرندگان می باشد .
 • گزارش جامع دارایی ثابت :گزارشی است با قابلیت شخصی سازی ستونهای قابل نمایش و اولویت بندی فیلدهای سطری / ستونی و با امکان انجام فیلتر سریع براساس نوع منبع ایجاد، آخرین وضعیت دارایی و … بر روی خروجی گزارش.

تدارکات و خرید

 • کدینگ انبار با قابلیت تعریف نامحدود انبارها و محل نگهداری کالا در انبار های اصلی و انبار قرنطینه .
 • کدینگ کالا و خدمات با قابلیت تعریف کد کالا و خدمات در ساختار درختی در 8 لایه که طول و عناوین این ساختار توسط کاربر تعیین گردیده ،و اقلام اطلاعاتی پیش بینی شده در این فرم شامل :
 • تعریف کد کالا و عنوان فارسی و لاتین آن ، تعیین شماره فنی ، واحد اصلی و فرعی کالا همراه با تعیین ضرایب تبدیل آنها .
 • تعیین روش قیمت گذاری ،انبارهای مرتبط ، حداقل و حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و متوسط مصرف .
 • امکان تعریف آدرس کالا در انبار و نیز تعریف کالای جایگزین به جهت امکان جایگزینی کالای مشابه در زمان ثبت صادره انبار
 • کدینگ ویژگی ، سیستم انبار فراپیام یک امکان منحصر به فرد برای کاربران خود در جهت مدیریت چند بعدی کالاهای خود پیش بینی نموده است و آن امکان تعریف 4 ویژگی است که طول کد و عناوین آن توسط کاربر تعیین می گردد . ویژگیها از قابلیت گروهبندی نیز برخوردار می باشند . تعریف ویژگی برای کالا امکان تفکیک و طبقه بندی کالاهایی که دارای خصوصیات و پارامترهای اختصاصی متفاوتی هستند بسیار پرکار برد است . برای مثال رنگ ، طرح ، سایز ، نوع ، کشور سازنده ، درجه کیفیت ، مواد تشکیل دهنده و …
 • کدینگ فروشندگان و منابع خرید، بابت تعریف منابع خرید و تامین کنندگان کالا و خدمات شرکت طراحی گردیده و امکان انتصاب مدیران و نیز انتصاب کالا در تمامی سطوح موجود، به فروشندگان تعریف شده را داراست .
 • معرفی کارکنان به جهت تعریف کارکنان سازمان و تعیین حوزه فعالیت آنها بابت خریدهای داخلی ، خرید های خارجی و یا هر دو ، طراحی گردیده است .
 • معرفی عوامل هزینه،امکان تعریف هزینه های احتمالی پیش آمده در پروسه خرید سفارشات داخلی و خارجی را فراهم می نماید .
 • معرفی بانک به جهت ثبت اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی
 • کدینگ رابط سفارشات داخلی با مالی که به جهت تعریف کد حساب مربوطه برای سه فرآیند (فاکتور خرید ، هزینه ها ، قیمت تمام شده ) پیش بینی گردیده است .
 • کدینگ رابط سفارشات خارجی با مالی که به جهت تعریف کد حساب مربوطه برای سه فرآیند (اینویس، هزینه ها، قیمت تمام شده ) پیش بینی گردیده است .
مدیریت انبار :
 • درخواست کالا ، امکان ثبت کلیه درخواست کالاهای مورد نیاز سازمان و نیز امکان ردیابی وضعیت آنها را به جهت تعیین درخواستهای تایید شده ، لغو شده و در حال بررسی را فراهم می نماید ، این درخواست تایید شده متناسب با وضعیت موجودی کالای مربوطه ، امکان فراخوانی در صادره به جهت تامین نیاز واحد / شخص درخواست کننده و یا در صورت عدم وجود موجودی در انبار ، قابل فراخوانی در درخواست خرید به جهت تامین موجودی انبار و … می باشد .
سفارشات بازرگانی داخلی :
 • برنامه ریزی عملیات خرید، امکان برنامه ریزی خرید بر اساس فعالیتهای استاندارد تعریف شده در واحد بازرگانی و همچنین تعریف فرآیندهای الگو را فراهم می نماید .این برنامه ریزی بصورت جداگانه برای هر سفارش خرید قابل تعریف و ردیابی می باشد .
 • ردیابی عملیات ، امکان ردیابی پروسه خرید را براساس منابع : کالاها ، فروشندگان ،کارشناسان خرید و نیز براساس عملیات : درخواست خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید و … فراهم می نماید .
 • درخواست خرید، امکان دریافت درخواست خرید هایی که از انبار و یا واحد برنامه ریزی تولید ایجاد شده و یا به صورت دستی وارد شده را میسر می سازد .
مراحل خرید که شامل :
 • سفارش خرید به جهت درج سفارش خریدهای دستی، درج از اکسل و یا دریافت درخواست خریدهای تایید شده، طراحی گردیده و روندهای خرید ( جزیی، مناقصه و استعلام ) نیز در آن قابل تعیین می باشد .
 • استعلام خرید با امکان درج فروشندگان مرتبط به جهت استعلام بهای سفارش خرید های تایید شده توسط مدیر بازرگانی، طراحی گردیده است .
 • پیش فاکتور به جهت ثبت پیش فاکتورهای ارسالی فروشندگان که در پاسخ استعلام بها، دریافت شده اند، طراحی گردیده است.
 • قرارداد خرید به جهت ثبت قرارداد خریدها با امکان ثبت لیست کالاها، زمانبدی تحویل و شیوه پرداخت و نیز امکان ثبت مستندات پیوست، طراحی گردیده است.
 • دستور خرید امکان سه روش ثبت اطلاعات که شامل درج مستقیم دستور خرید ، درج بر اساس درخواست خرید/سفارش خرید و نیز امکان صدور دستور خرید بر اساس پیش فاکتور های تایید شده را، داراست. در سیستم سفارشات بازرگانی داخلی فراپیام امکان مقایسه و اولویت بندی پیش فاکتور های دریافتی فروشندگان و نیز امکان تایید و یا عدم تایید آنها نیز، در ماژولی تحت عنوان مقایسه استعلام، پیش بینی گردیده است.
حسابداری خرید شامل :
 • فاکتور خرید، امکان درج فاکتور های فروش فروشندگان با امکان درج تخفیفات و ارزش افزوده را فراهم می نماید.
 • هزینه های خرید، امکان ثبت هزینه های تحمیل شده بر پیش فاکتور و یا فاکتور خرید را همراه با امکان مشخص کردن تخفیف و ارزش افزوده، همچنین تسهیم هر هزینه بر کالاهای فاکتور به صورت خودکار (وزنی، مقداری، ارزشی) و دستی فراهم می نماید.
 • محاسبه قیمت تمام شده که امکان محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده براساس قیمت خرید فاکتور و تجمیع هزینه های تحمیلی در طول مدت خرید را انجام می دهد.
 • محاسبه بهای تمام شده کالا در خرید های خارجی، شامل قیمت تمام شده ارزی و ریالی بوده و در مراحل پایانی یا تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ انتخابی کاربر بر اساس تاریخ رخداد هزینه، تبدیل به ریال شده و قیمت تمام شده ریالی در قیمت تمام شده کالا در رسید انبار خرید در نرم افزار حسابداری یکپارچه منظور می گردد.
 • صدور اسناد حسابداری که صدور سند فاکتور خرید – هزینه خرید و قیمت تمام شده به دو روش مستقیم (حساب موجودی کالا) و غیر مستقیم (حساب کنترلی خرید) را فراهم می نماید.
عملیات انبار شامل :
 • برگ ارسال کالا، امکانی جهت ثبت اطلاعات برگ ارسال کالا به انبار که پس از ثبت، قابلیت فراخوانی در رسید انبار را خواهد داشت و متناسب با نحوه ثبت آن، در فرآیند مربوطه در مدیریت کالا فراخوانی خواهد گردید. این نحوه ثبت شامل: اداره دریافت، انبار و مرکز هزینه می باشد. امکان انتقال نرخ قیمت گذاری همراه فراخوانی برگ ارسال در رسید و نیز امکان انتقال آن پس از فراخوانی و ثبت در رسید، طراحی گردیده است.
 • برگشت کالا، امکان درج اطلاعات برگشت کالا از انبار براساس برگشت کالای نامرغوب را فراهم می نماید. این برگشت در صورتیکه به دلیل نقص و یا معیوب بودن کالا باشد، منجر به ثبت یک امتیاز منفی در پرونده فروشنده و یا تامین کننده کالا می گردد.
سفارشات خارجی :
 • درخواست خرید، امکان دریافت درخواست خریدهایی که از انبار و یا واحد برنامه ریزی تولید ایجاد شده و یا ثبت دستی درخواست خرید میسر می سازد.
مراحل سفارش شامل :
 • سفارش خرید به جهت درج سفارش خریدهای دستی، درج از اکسل و یا دریافت درخواست خریدهای تایید شده، طراحی گردیده است.
 • پروفرما جهت درج اطلاعات پروفرمای فروشندگان و تعیین نوع ارز مربوطه و تعیین زمان صدور فاکتور می باشد.
 • ثبت سفارش وزارت بازرگانی جهت ثبت و تعیین نوع تقاضای ثبت سفارش (افتتاح، اصلاحی، جایگزینی) ، بانک گشایش کننده، مشخصات ثبت سفارش حمل (مرز ورودی، نوع بسته بندی، وسیله حمل، محل بارگیری و …) ، ترانس شیپمنت (مدت اعتبار بعد از گشایش اعتبار حمل، تعداد دفعات حمل و …) می باشد.
 • گشایش اعتبار جهت ثبت اطلاعات بانک گشایش کننده اعتبار، نوع اعتبار، نوع ارز، مبلغ اعتبار و کلیه اطلاعات لازم در خصوص ثبت گشایش اعتبار یک پروفرما می باشد.
 • بیمه نامه باربری جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز ثبت بیمه نامه باربری از جمله شماره بیمه نامه، شماره گواهی بیمه، تاریخ صدور بیمه و کالای مورد بیمه می باشد.
 • بارنامه حمل کالا امکان ثبت اطلاعات بارنامه (به تفکیک تعداد دفعات حمل) از جمله ثبت شرکت حمل و نقل، کشور مبداء، مرز ورودی گمرک مقصد و … را فراهم می نماید.
حسابداری سفارش :
 • امکان ثبت اینویس (فاکتور) فروشندگان براساس پروفرمای موجود را فراهم می سازد.
 • هزینه های سفارش جهت ثبت هزینه های ریالی/ارزی، منظور شده بر پروفرما و اینویس (فاکتور) با امکان انتخاب الگوی تسهیم هزینه مورد نظر پیش بینی شده است.
 • محاسبه قیمت تمام شده جهت تعیین تسهیم هزینه ریالی/ارزی و متناسب با آن محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده می باشد.
 • صدور اسناد حسابداری که صدور سند اینویس (فاکتور) ، هزینه و قیمت تمام شده به دو روش مستقیم (حساب موجودی کالا) و غیر مستقیم (حساب کنترلی خرید) را در زیر سیستم سفارشات خارجی فراهم می نماید.
ترخیص :
 • ورود کالا به گمرک جهت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به گمرک از جمله: بارنامه، شرکت ترخیص کننده، کارشناس ترخیص کننده و سوابق بارنامه می باشد.
 • خروج کالا از گمرک (برگ سبز) جهت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به برگ سبز گمرکی از جمله شماره پروانه، شماره محموله، تعداد بسته و … می باشد.
کنترل کیفی :
 • اداره دریافت که شامل: تعریف کدینگ محل نگهداری، رسید موقت، حواله خروج، حواله نمونه آزمایشگاه، پاسخ آزمایشگاه می باشد، عهده دار کنترل کیفیت کالا بوده و به شکلی که کالا قبل از آنکه به انبارهای اصلی شرکت منتقل گردد از این طریق وارد انبار قرنطینه گشته و پس از نمونه برداری و تایید کیفیت کالا در واحد آزمایشگاه، کالا به رسید انبار منتقل گشته و جزء موجودی انبار قرار می گیرد و در صورت عدم تایید کیفیت از طریق حواله خروج، خارج می گردد.
مدیریت موجودی کالا :
 • محاسبه موجودی به صورت آنلاین با توجه به تاریخ و زمان ثبت رسیدها صادره ها در نرم افزار یکپارچه فراپیام .
 • محاسبه لحظه ای و بصورت آنلاین موجودی پس از کسر رزرو کالا بر اساس فرآیندهایی که منجر به رزرو کردن و یا بلاک کردن موجودی قبل از خروجی آن می شوند. با این امکان شما می توانید تاثیر فرآیندهایی همچون سفارش مشتری و یا برنامه ریزی مواد و یا درخواست کالای تایید شده را قبل خروج کالا از انبار، در موجودی لحظه ای کالا مشاهده نمایند.
 • امکان مشاهده موجودی در فهرست کالاهای کلیه فرآیندهایی که در آنها امکان انتخاب کد کالا وجود دارد.
 • جلوگیری از منفی شدن کاردکس انبار به صورت لحظه ای و در کلیه فرآیندهای کاهنده موجودی از جمله : درج صادره انبار، حذف رسید، تغییر تاریخ رسید و صادره و امکان نمایش جزئیات فرآیندی که موجب منفی شدن کاردکس خواهد گردید.
 • امکان عملیات انبارگردانی که شامل تعریف انبار گردانی، تگ انبار گردانی، شمارش های اول تا نهایی، ورود اطلاعات شمارش بر اساس کاردکس و یا دریافت از – تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و تولید رسید صادره تعدیل انبار می باشد.
کنترل و رهگیری سریال کالا :
 • در اکثر صنایع، مفهومی تحت عنوان سریال کالا به جهت ردیابی کالا در سیستم و یا کنترل موجودی براساس سریال و ردیابی عملیات مربوط به خدمات پس از فروش، تعریف گردیده که در نرم افزار فراپیام نیز این مفهوم بطور کامل تعبیه گردیده است.
سفارشات بازرگانی داخلی :
گزارشات مدیریتی
 • گزارش مقایسه ای خرید که امکان گزارشگیری با تفکیک های متفاوتی از جمله : ماه و کالا، ماه و فروشنده، ماه و مصرف کننده و … را فراهم می نماید.
 • گزارش مدیریت مدت زمان خرید که با مبناهای : درخواست خرید، سفارش خرید و دستور خرید قابلیت گزارشگیری دارد.
گزارشات کنترلی
 • گزارشات کنترل آخرین وضعیت : درخواست های خرید، سفارش های خرید، دستور های خرید و قراردادهای خرید می باشد.
 • کنترل وضعیت عملیات ماموران خرید که شامل نمایش میزان تایید شده – تعداد خریداری شده و تعداد خریداری نشده می باشد.
 • کنترل مبلغ مانده فاکتورهای خرید که این کنترل براساس فیلترهای : ماه – گروه فروشنده – نوع فاکتور خرید و وضعیت فاکتور امکانپذیر می باشد.
 • کنترل برگ ارسال های بدون فاکتور بر اساس فیلترهای: گروه فروشنده و وضعیت برگ ارسال امکانپذیر می باشد.
 • گزارشات کنترل میزان کالای ارسالی: هر فاکتور و یا هر قرارداد.
 • گزارشات عملیاتی که شامل نمایش کلیه اطلاعات از عملیات موجود در زیر سیستم تدارکات داخلی می شوند از جمله :
  درخواست خرید، سفارش خرید، استعلام بها، پیش فاکتورهای فروشندگان (تعدادی/ ریالی)، دستور خرید، فاکتور خرید (تعدادی/ریالی)، برگ ارسال کالا، برگشت کالا و قرارداد خرید، می باشد.
گزارشات برنامه ریزی شامل :
 • گزارش ریز فعالیتهای سفارش خرید که شامل نمایش مدت اجرای برآوردی، تاریخ شروع و پایان برآوردی، مدت اجرای واقعی، تاریخ شروع و پایان واقعی، میزان تاخیر می باشد.
 • گزارش تحلیلی زمانبندی سفارش خرید که امکان انتخاب روند خرید: جزئی، استعلام، مناقصه و کلی را داراست.
گزارشات هزینه های خرید و قیمت تمام شده شامل :
 • هزینه های تدارکات که امکان نمایش هزینه های منظور شده براساس تفکیک های: فروشنده، عوامل هزینه و فروشنده، ریز هزینه های تدارکات و … را داراست.
 • قیمت تمام شده که امکان نمایش اطلاعات را براساس تفکیک های: کالا، کالا ویژگی، قیمت تمام شده و کالا و … را داراست.
گزارشات سفارشات خارجی :
 • گزارش مقایسه ای اینویس که امکان گزارشگیری براساس تفکیک های: ماه و درخواست کننده، ماه و گروه فروشنده، ماه و انبار و … را داراست.
گزارشات کنترلی :
 • گزارشات کنترل آخرین وضعیت درخواست های خرید و سفارش خرید در نرم افزار یکپارچه مناسب شرکت های بزرگ می باشد.
 • کنترل مبلغ مانده اینویس که فیلترهای : ماه، نوع اینویس و … بر آن قابل اعمال می باشد.
 • کنترل برگ ارسال های بدون اینویس که قابلیت اعمال فیلترهای: مصرف کننده، درخواست کننده، فروشنده و کالا را دارست.
 • کنترل میزان کالای ارسالی هر اینویس که شامل نمایش تعداد واحد اینویس و تعداد ارسال شده اینویس می باشد.
 • گزارشات عملیاتی که شامل نمایش کلیه اطلاعات از عملیات موجود در زیر سیستم سفارشات خارجی از جمله:
  درخواست خرید، سفارش خرید، پروفرما فروشندگان (تعدادی / ریالی)، اینویس، برگ ارسال کالا، برگشت کالا نامرغوب، درخواست ثبت سفارش، گشایش اعتبار، بیمه نامه باربری، بارنامه حمل، ترخیص کالا و برگ سبز می باشد .
هزینه های سفارش و قیمت تمام شده شامل :
 • هزینه های سفارش که امکان نمایش هزینه های مرتبط را براساس تفکیک های: فروشنده، عوامل هزینه و فروشنده، عوامل هزینه و اعتبارات اسنادی، اعتبار اسنادی و ریز هزینه های سفارش را داراست.
 • قیمت تمام شده که امکان نمایش قیمت تمام شده کالای خریداری شده براساس تفکیک های: کالا، کالا ویژگی، قیمت تمام شده و کالا و … را بصورت ریالی و ارزی داراست.
گزارشات اداره دریافت :
 • گزارشات مدیریتی شامل: گزارش عملکرد فروشندگان، گزارش گردش کالا، گزارش موجودی می باشد.
 • گزارشات عمومی شامل: گزارش رسید موقت، گزارش حواله خروج، گزارش حواله آزمایشگاه می باشد.

توزیع و فروش

 • مشتریان و فروشندگان، فضایی جهت ثبت و نگهداری اطلاعات مشتریان از جمله: کد مشتری، عنوان فارسی و لاتین مشتری و … می باشد.
 • امکان تنظیم فرآیندهای فروش بر اساس مشتری و تعیین نحوه پرداخت به ازای هر مشتری.
 • اطلاعات تکمیلی تفصیلی که شامل اطلاعات طرفهای تجاری از جمله، (نوع طرف تجاری، (شخصیت حقیقی یا حقوقی)، کد اقتصادی، کد شناسایی، اطلاعات مرتبط باوزارت دارایی، سقف و مدت اعتبار مشتری، سقف و درصد تخفیف مشتری، تلفن، موبایل، آدرس، استان، شهرستان و … می باشد.
 • امکان تعریف اطلاعات بازاریابها که شامل : کدینگ بازاریابها با امکان تعریف کد، نام ، تلفن و آدرس بازاریاب و … می باشد.
 • تعیین پورسانت بازاریاب که شامل : مشخصات پورسانت (مبنای محاسبه پورسانت، درصد فروش، درصد مرجوعی و …)، تعیین کالاهای مرتبط، تعیین مشتریان مرتبط و نیز تعیین پورسانت پلکانی می شود.
 • تنظیمات محاسبات پورسانت که براساس فاکتور به فاکتور، سرجمع در بازه زمانی مشخص شده، محاسبه پورسانت پس از کسر تخفیف ردیفی، محاسبه پورسانت پس از احتساب و … قابل تعیین می باشد.
 • امکان تعریف عوامل افزاینده و کاهنده فاکتور فروش از جمله هزینه های حمل و نقل، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و انواع تخفیف ها بر اساس کد کالا، جهت اعمال در پیش فاکتور، سفارش مشتری، فاکتورهای فروش و مرجوعی به راحتی در این سیستم امکانپذیر می باشد در محاسبه عوامل فاکتور می توان از رقم ثابت – درصدی از مبلغ و یا ضریبی از مقدار استفاده نمود و نیز شرایط اعمال آنرا بر اساس گروه مشتری، نحوه پرداخت، شهر، استان و … تعریف نمود.
 • کدینگ پیش فرض حساب مرتبط که به جهت سهولت در زمان ثبت اطلاعات فاکتور و مرجوعی تعبیه گردیده و در آن پیش فرض کد حساب های مرتبط (کد حساب فروش و برگشت از فروش)، با توجه به نوع فروش و مرجوعی تعیین می گردد.
 • در آخر این بخش می توان به امکان تعریف بارکد کالا در نرم افزار یکپارچه حسابداری فراپیام اشاره کرد.
فروش داخلی و ارزی صادراتی :
 • ثبت کلیه فاکتورهای فروش و مرجوعی داخلی و ارزی در سیستم فروش فراپیام امکانپذیر بوده و تبدیل ارز نیز متناسب با انتخاب نوع ارز و چگونگی نحوه محاسبه تعریف شده آن در جدول تبدبل ارز،تعیین می گردد. مکانیزمهای مختلفی جهت صدور فاکتور های فروش و مرجوعی پیش بینی شده است. فاکتور فروش، می تواند براساس فراخوانی صادره فروش سیستم مدیریت کالا، سفارش مشتری، پیش فاکتور، قرارداد و یا به صورت مستقیم صادر گردد.
پورتال مشتریان و نمایندگان فروش

دسترسی به فرآیندهای سیستم از طریق وب که از طریق این سیستم مدیران ارشد سازمان، طرفهای تجاری و یا کاربران هر کدام بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده می توانند در هر لحظه و بدون نیاز به حضور در محل سازمان و از طریق وب، به فرآیند های مورد نظر خود دسترسی یابند. برخی از فرآیند های قابل دسترسی سیستم فروش، از طریق وب به شرح زیر می باشد :

 • مشاهده سقف اعتبار مشتری
 • مشاهده کارت مشتری
 • ثبت سفارش مشتری
 • رهگیری سفارش کالا
 • کنترل و تایید سفارش مشتری
مدیریت ارتباط با انبار
 • ارتباط سیستم فروش و انبار متناسب با انتخاب مکانیزمهای تعبیه شده در سیستم فروش فراپیام، تعیین می گردد .که شامل : پانچ مستقیم فاکتور و کسر از موجودی کالا، ایجاد فاکتور براساس فراخوانی صادره فروش و کسر از موجودی کالا بر اساس صادره فروش، ایجاد فاکتور و فراخوانی آن در صادره فروش و کسر از موجودی کالا براساس صادره فروش.
 • امکان کنترل موجودی پس از کسر رزرو کالا که تحت تاثیر سفارشات و پیش فاکتور های تایید شده، موجود می باشد.
 • امکان ردیابی گردش کالا بر اساس کد و شماره سریال کالا
قراردادهای فروش
 • قرارداد فروش امکان تنظیم قراردادهای فروش کالا و خدمات را با ثبت شماره قرارداد، نحوه پرداخت، مبلغ بیمه، اطلاعات پرداخت، نحوه حمل، تعهدات قرارداد و … فراهم می نماید.
اشانتیون و کالای جایزه
 • امکان تعریف کالای جایزه برای کالا ویژگی براساس استان، شهر، تعداد، مبلغ، محدوده تاریخی، گروه مشتری، تعیین تعداد کالای جایزه و … موجود می باشد.
پورسانت بازاریابان
 • پورسانت بازاریابان با دو روش ساده و پلکانی قابل محاسبه می باشد و مبنای محاسبه آن نیز مقداری، ریالی و یا درصدی می باشد.
 • محاسبه پورسانت می تواند به صورت فاکتور به فاکتور یا به صورت سر جمع در یک بازه زمانی مشخص انجام پذیرد.
 • محاسبه پورسانت می تواند قبل و بعد از اعمال تخفیفات یا مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرد و بسته به نظر کاربر در هر زمان قابل تغییر می باشد.
نرخ و تخفیفات فروش
 • تعریف نرخ فروش کالا و خدمات، امکان تعریف نرخ فروش را براساس گروه مشتری، استان، شهرستان، محدوده تاریخی، مقدار و … فراهم می نماید. این ماژول علاوه بر ثبت دستی امکان دریافت از اکسل را نیز دارد.
 • نرم افزار مالی یکپارچه فراپیام در زمان افزایش نرخ فروش کالا و خدمات، امکان افزایش نرخ فروش گروهی کالا براساس گروه مشتری، استان، محدوده تاریخی و … را با روشهای درصدی، مبلغ ثابت و یا هردو فراهم می نماید.
 • کاهش نرخ فروش کالا و خدمات، امکان کاهش نرخ فروش گروهی کالا براساس گروه مشتری، استان، محدوده تاریخی و … را با روشهای درصدی، مبلغ ثابت و یا هردو فراهم می نماید.
 • تعریف تخفیف ردیفی، امکان تعریف درصد و یا مبلغ ثابت را بابت تخفیف ردیفی در محدوده کالا و براساس گروه مشتری، مقدار، فی، محدوده تاریخی و … فراهم می نماید.
مراحل فروش
 • پیش فاکتور فروش جهت صدور پیش فاکتور به همراه اطلاعات نوع پیش فاکتور، محل و تاریخ تحویل، تاریخ اعتبار، ایجاد و انتساب بایگانی، انتخاب کالای جایزه و … که در نهایت پیش فاکتور تنظیم شده قابل فراخوانی در فاکتور فروش و یا صادره فروش (حواله انبار) خواهد بود.
 • سفارش فروش امکان ثبت اطلاعات مربوط به سفارشات تایید شده مشتریان جهت برنامه ریزی فروش و صدور حواله انبار و در نهایت ثبت فاکتور فروش را فراهم می نماید. ماژول سفارش علاوه بر ثبت دستی اطلاعات امکان دریافت از اکسل را نیز داراست و از آنجاییکه امکان کنترل اعتبار فراخوانی و اعتبار مالی را داراست لذا شرایط نمایش هر یک از کنترلهای فوق را نیز فراهم نموده است.
 • امکان پیاده سازی مراحل و فرآیندهای فروش بر اساس نیاز سازمان مبتنی بر تنظیمات انعطاف پذیر سیستم.
گزارشات عمومی توزیع و فروش شامل :
 • گزارش قرارداد فروش شامل نمایش اطلاعات قرارداد با تفکیکهای :ریز/ سرجمع قرارداد، خریدار، کالا، انبار، کالا و خریدار و … می باشد.
 • گزارش پیش فاکتور شامل نمایش اطلاعات پیش فاکتور ثبت شده در تفکیکهای : ریز / سرجمع پیش فاکتور ، کالا ، خریدار ، بازاریاب و …، می باشد.
 • گزارش سفارش فروش شامل نمایش سفارشهای ثبت شده مشتریان در تفکیکهای :ریز / سرجمع سفارش- کالا – خریدار- خریدار و کالا و … ، می باشد .
 • گزارش فروش شامل نمایش فاکتورهای ثبت شده در تفکیکهای : ریز /سرجمع فاکتور- فاکتورهای باز – کالاهای یک خریدار – بازاریاب – کالا و …، می باشد .و نیز امکان تعیین نمایش اطلاعات، با/بدون احتساب تخفیف ردیفی – انتخاب یا عدم انتخاب نمایش ریالی اطلاعات را داراست.
 • گزارش مرجوعی شامل نمایش فاکتور مرجوعی های ثبت شده در تفکیکهای : ریز /سرجمع مرجوعی – کالا – خریدار- بازاریاب – خریدار و کالا و … ، می باشد.
 • عوامل فاکتور شامل نمایش عوامل استفاده شده در فاکتور فروش و مرجوعی و در تفکیکهای : فاکتور – فاکتور و عوامل – خریدار و عوامل می باشد .
 • گزارشات مقایسه ای شامل نمایش جمع تعدادی /ریالی در مقاطع سه ماهه اول تا … چهارم و در تفکیکهای : کالا و خریدار می باشد.
 • گزارش ماتریسی با امکان انتخاب محدوده کالا و مشتری و مرتب سازی آن در سطر و ستون، و بالعکس در سیستم طراحی گردیده.
 • نرخ فروش کالا شامل نمایش کلیه نرخ فروش هایی که در سیستم نرم افزار یکپارچه حسابداری ثبت گردیده اند براساس گروه مشتری و نوع فروش می باشد.
 • محاسبه پورسانت شامل نمایش پورسانتهای محاسبه شده و در تفکیکهای :دوره، بازاریاب، بازاریاب و شغل و … می باشد.
 • ارتباط فاکتور فروش و صادره انبار شامل نمایش اطلاعات در دو تفکیک : صادره انبار های فاکتور شده و فاکتور نشده، می باشد .
 • ارتباط فاکتور مرجوعی و رسید شامل نمایش اطلاعات در دو تفکیک : رسید انبارهای مرجوع شده و مرجوع نشده، می باشد.
 • گزارش جزئیات فروش به شکلی طراحی گردیده که با انتخاب نوع فرآیند مربوطه (فروش – مرجوعی – سفارش و …) و نوع گزارشگیری (ماهانه – سه ماهه- سالانه – چند روزه) و در تفکیک های : کالا – خریدار- گروه مشتری – بازاریاب – استان – شهرستان – کالا و خریدار و … ،گزارش مورد نظر را با جزئیات، فراهم می نماید.
 • خروجی الکترونیک دارایی که شامل کلیه اطلاعات خرید / فروش فصلی و مالیات بر ارزش افزوده می باشد به جهت تولید فایل دارایی مطابق با آخرین فرمت مورد تایید وزارت دارایی.
 • امکان طراحی گزارشات به صورت پویا و دسترسی از طریق وب سرویس های گزارش گیری.

منابع انسانی

 • اطلاعات پایه، امکان تعریف کلیه اطلاعات پایه مورد نیاز سیستم پرسنلی و سیستم حقوق و دستمزد را فراهم نموده و قابلیت تعیین کد مرجع و پیش فرض را نیز داراست.
 • زمانهای استاندارد محاسباتی، امکان تعیین تعداد روزهای ماه، تعداد روزهای مرخصی و زمان استاندارد هر یک را به دقیقه و به تفکیک گروه حقوقی های موجود در هر سازمان، جهت استفاده در محاسبات پردازش، فراهم می نماید.
 • معرفی گروههای حقوقی، به جهت تامین نیاز سازمانها در خصوص تفاوت در محاسبات ریالی پرسنل، طراحی گردیده و به سازمانها امکان ایجاد گروههای مختلف را می دهد.
 • جداول مالیاتی، جهت تعریف انواع جدول مالیاتی موجود در یک سازمان تعبیه گردیده است.
 • سرفصلها و کدهای محاسباتی، امکان تعریف کلیه عوامل مورد نیاز یک سازمان از جمله : انواع مالیات (مالیات تکلیفی، مناطق محروم) ، انواع پرداخت(مبلغی، زمانی، امتیازی) ، انواع کسور(مبلغی، زمانی، امتیازی، کسر با سهم کارفرما) و … را جهت محاسبات ریالی فراهم می نماید.
 • تخصیص عوامل حقوق به گروههای حقوقی، به جهت تعریف فرمول، اعمال ضریب، تعیین حداقل / حداکثر ورودی، تعیین بیمه پذیری و مالیات پذیری، اولویت نمایش در حکم کارگزینی و فیش، درصد تخفیف مالیات مناطق محروم و … بابت عوامل تعریف شده و به تفکیک هر گروه حقوقی موجود در سازمان، پیش بینی گردیده است.
 • معرفی گروههای عوامل کسور و پرداخت، امکانی را جهت گروهبندی عوامل تعریف شده فراهم می نماید. این گروهها در پرینت گزارشات و نیز در محاسبه حقوق مبنا، قابل استفاده می باشند.
 • امکان تعریف پرداخت کننده حقوق (معرفی کارفرما) که شامل : شماره، نوع شخصیت پرداخت کننده حقوق، شماره اقتصادی، شماره ملی و … میباشد، در نرم افزار فراپیام پیش بینی گردیده است.
 • امکان تعریف واحدهای سازمانی، پستهای سازمانی و مشاغل در سیستم طراحی گردیده است.
 • کدینگ رابط حقوق و مالی، امکان تعیین کد حساب های مالی برای هر عامل و تفصیلی های مورد نیاز آنها، جهت صدور اتوماتیک اسناد حقوق، عیدی و مرخصی را فراهم می نماید.
کارگزینی و صدور احکام
 • حکم پرسنل، امکان صدور حکم کارگزینی پرسنل و نیز امکان صدور حکم گروهی پرسنل را فراهم می نماید. قابلیت تعریف الگوی های چاپ و تخصیص آنها به حکم پرسنل و امکان پرینت قراردادهای پرسنل بصورت گروهی نیز، پیش بینی گردیده است.
سیستم حقوق و دستمزد
 • اول دوره، امکان ثبت اطلاعات اول دوره عوامل کارت کارکردی(کارکرد و مرخصی استحقاقی سنوات قبل و …)، عوامل سرجمع پذیر (درآمد، مالیات و …)، اطلاعات مربوط به ذخیره سنوات /مرخصی (مبلغ ذخیره سنوات و مرخصی و … ) و تعیین ماه مالیاتی جهت محاسبه مالیات، را فراهم می نماید.
 • تخصیص اطلاعات ریالی ،امکان تخصیص کلیه عوامل کسر و پرداخت، پس انداز، کسر با سهم کارفرما و … را فراهم می نماید. امکان تخصیص گروهی عوامل به پرسنل و نیز امکان دریافت از اکسل عوامل، از دیگر امکانات این ماژول می باشد.
 • وام پرسنل ،امکان ثبت وام های مختلف پرداخت شده به پرسنل رابه همراه تعیین نوع ضمانت وام (پرسنل، چک، سفته و … )، امکان تغییر وضعیت وام ( متوقف، ابطال، تسویه، تسویه خارج از لیست و … ) و امکان تعدیل وام را فراهم می نماید.
 • عواید سالانه، امکان محاسبه عیدی علی الحساب و نهایی را با امکان انتخاب مبنای محاسبه مالیات آن (جدول مالیاتی، درصدی، عدم محاسبه مالیات)، فراهم می نماید. عوامل تاثیر گذار در محاسبه عیدی به انتخاب سازمان مربوطه و قابل تنظیم می باشد.
 • حکم مرخصی، در سیستم فراپیام،علاوه بر امکان ثبت تایم مرخصی در ماژول کارت کارکرد، امکان ثبت مراحل مرخصی از درخواست تا تایید نیز در حکم مرخصی طراحی گردیده است .در این ماژول کلیه تنظیمات انتخاب شده مرخصی از جمله : امکان استفاده از مرخصی ماههای آینده، امکان منفی شدن مرخصی در سال، امکان استفاده از مرخصی سنوات قبل و محاسبه به نسبت کارکرد مرخصی نیز نمایش داده می شود.
 • اصلاحیه، به جهت اصلاح اشکالات احتمالی برخی از عوامل از جمله : سرجمع پس انداز، مالیات سال تا کنون، درآمد و درآمد مشمول مالیات سال تا کنون و نیز ماه مالیاتی، طراحی گردیده است.
 • پردازش، امکان محاسبه اطلاعات ریالی سیستم حقوق و دستمزد را برعهده دارد که قابلیت برگشت نیز در آن تعبیه گردیده است. و محاسبات فوق براساس گروه حقوقی، محل خدمت و مرکز هزینه، قابل تفکیک می باشد.
 • کلیه محاسبات تسویه پرسنل از بابت ذخیره / بازخرید سنوات و مرخصی، و نیز امکان تعیین، تاثیر/عدم تاثیر مانده پس اندازها و وامها در محاسبات، توسط ماژول تسویه حساب صورت می پذیرد و امکان افزودن عوامل کسر و پرداخت اختیاری به محاسبات انجام شده نیز پیش بینی گردیده است.
 • آیتم برگشت ماه در نرم افزار یکپارچه، امکان حذف اطلاعات ماه جاری و برگشت به اطلاعات ماه قبل را جهت تصحیح اشکالات احتمالی ماه قبل را فراهم می نماید.
 • صدور سند، امکان ارسال سند اتوماتیک اطلاعات حقوق، عیدی پرسنل، سنوات پرسنل و بازخرید مرخصی را فراهم می نماید. صدور سند به دو روش خالص / گردشی و نیز صدور سند استاندارد / تایم شیت، امکانپذیر می باشد.
اطلاعات پرسنلی

سیستم پرسنلی، امکان تعریف پرونده پرسنلی را فراهم می نماید و شامل :

 • مشخصات اصلی شناسنامه ای (کد ملی، تاریخ تولد، استان محل تولد) ، وضعیت محل سکونت (شماره تلفن، شماره موبایل، کد پستی، آدرس و …).
 • امکان ثبت اطلاعات بستگان و اطلاعات حسابهای بانکی پرسنل.
 • مشخصات تکمیلی (وضعیت نظام وظیفه، شرایط استخدامی، مشاغل مورد علاقه و امکان ذخیره سازی تصویر و امضا پرسنل).
 • مشخصات تکمیلی سازمانی (تاریخ استخدام ،روش محاسبه حقوق، محل فیزیکی، واحد سازمانی، پست سازمانی، محل خدمت، نوع استخدام، اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات بیمه ای و …).
 • اطلاعات تکمیلی فایل دارایی (ملیت، نوع استخدام، نوع بیمه، نوع قرارداد، کشور و … ).
 • امکان ضمیمه اسناد و مدارک به پرونده پرسنلی نیز پیش بینی گردیده است.
 • امکان ارسال دیسکت بانک برای پرسنل در سیستم پرسنلی طراحی گردیده است.
 • امکان تغییر کد کارگاه و یا ردیف پیمان بیمه نیز پیش بینی گردیده است.
سوابق تحصیلی
 • امکان ثبت سوابق تحصیلی پرسنل (نام موسسه، رشته، مدرک، طول دوره و … ) پیش بینی گردیده است.
سوابق آموزشی و کاری
 • امکان ثبت دوره های آموزشی، سوابق شغلی و سوابق شغلی داخلی پرسنل، پیش بینی گردیده است.
تشویقات و تنبیهات
 • امکان تعریف و ثبت انواع پاداش و نیز جریمه در ماژول تخصیص اطلاعات ریالی سیستم فراپیام طراحی گردیده است.
 • حضور و غیاب و کنترل تردد
 • سیستم حقوق و دستمزد فراپیام امکان فراخوانی اطلاعات از انواع کارت ساعت با فرمت های مختلف را به صورت کاملا پویا و اتوماتیک و انتقال اطلاعات به کارت کارکرد را، داراست.
 • کارت کارکرد، امکان ثبت ورود خروج دستی پرسنل را به جهت تعیین میزان اضافه کاری، کسری کار، غیبت و … را فراهم می نماید. این ماژول شامل ورود اطلاعات دو نوع از عوامل می باشد، عواملی که مستقیما روی کارکرد و بیمه پرسنل تاثیر می گذارد (غیبت، مرخصی بدون حقوق و …)و عواملی که تاثیری روی کارکرد ندارند (اضافه کاری، مرخصی، ماموریت و …). ثبت تکی و تجمعی اطلاعات کارت کارکرد نیز امکانپذیر می باشد.
پورتال پرسنلی

در نرم افزار منابع انسانی فراپیام ابزاری تحت وب تولید گردیده است که پرسنل شرکت ها می توانید بصورت مستقیم و بر اساس حقوق دسترسی از قبل تعیین شده، اطلاعات پرونده پرسنلی خود را مشاهده نمایند موارد ذیل از طریق این پورتال تحت وب قابل دسترسی می باشد.

 • مشاهده فیش حقوقی
 • مشاهده وام پرسنل
 • مشاهده پس انداز پرسنل
 • مشاهده مرخصی پرسنل
 • مشاهده بیمه پرداختی پرسنل
تایم شیت
 • تایم شیت، امکان ثبت اطلاعات تایم شیت پرسنل با توجه به کارت کارکرد وارد شده را فراهم می نماید و ورود اطلاعات آن با سه روش : روز –ساعت – دقیقه، درصدی، مقداری / تعدادی از کل، و متناسب با تنظیمات فعال شده بابت تفصیلی های قابل تفکیک در تایم شیت، انجام می پذیرد.
گزارشات اصلی شامل :
 • فیش حقوق، شامل نمایش انواع فیش (کلی، خاص، عیدی، تسویه حساب)، با قابلیت انتخاب نمایش/عدم نمایش اطلاعات تکمیلی (نمایش مرکز هزینه، نمایش نرخ اضافه کاری، نمایش شغل و …) ، تعیین سایز چاپ فیش، امکان ارسال فیش به پرسنل با فرمتهای می باشد.
 • لیست حقوق، شامل نمایش اطلاعات ریالی پرسنل با امکاناتی از قبیل : گروه بندی (تفکیک پرسنل و ماه، تفکیک سرجمع ماه، تفکیک سرجمع پرسنل، محل خدمت و …)، مرتب سازی (شماره پرسنلی، نام، نام خانوادگی، تاریخ و … )، نمایش/عدم نمایش خالص پرداختی صفر و یا منفی و نیز امکان ذخیره سازی شخصی ستونها به ازای هر کاربر می باشد.
 • لیست بیمه، شامل نمایش اطلاعات بیمه محاسبه شده پرسنل به جهت تهیه لیست بیمه، دیسکت بیمه و نیز سرجمع تامین اجتماعی می باشد.
 • لیست مالیات، شامل نمایش اطلاعات مالیات محاسبه شده پرسنل به جهت تهیه لیست مالیات، سرجمع دارایی و فایل دارایی می باشد. محتوای این گزارش شامل مالیات حقوق، عیدی، سنوات و مرخصی می باشد.
 • گزارش بانک، شامل نمایش مبلغ پرداختی محاسبه شده پرسنل به جهت تهیه لیست بانک و دیسکت کلیه بانکها می باشد و جهت سهولت در اصلاح اطلاعات ناقص، لیست پرسنل فاقد شماره حساب نیز جداگانه نمایش داده می شود.
 • بخش گزارش عیدی نرم افزار یکپارچه حسابداری، شامل نمایش مبلغ، مالیات و قابل پرداخت عیدی است به جهت تولید دیسکت بانک عیدی.
 • گزارش مرخصی، متناسب با نوع ورود اطلاعات مرخصی در سیستم فراپیام، خروجی مربوطه را فراهم می نماید. این خروجی به شکل مانده مرخصی و یا جزئیات حکم مرخصی قابل نمایش می باشد.
 • گزارش تسویه حساب، در انواع مختلفی (ریز اطلاعات تسویه حساب، سرجمع پرسنل، مانده ذخیره و پرداختها، سرجمع پرسنل و ماه به جهت تهیه دیسکت بانک) قابل گزارشگیری می باشد و امکان احتساب عیدی به نوع های سرجمع تسویه نیز امکانپذیر می باشد.
سایر گزارشات شامل :
 • پرسنلی، شامل نمایش خروجی اطلاعات شناسنامه ای، مشخصات استخدامی و شغلی، مشخصات سازمانی و نمایش اطلاعات کلی پرسنل می باشد.
 • اطلاعات پرونده پرسنل، شامل نمایش کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده پرسنلی به همراه اطلاعات ریالی پرسنل می باشد.
 • کارکرد، شامل نمایش کلیه جزئیات اطلاعات کارکردی پرسنل از جمله کارکردهای با کنترل (کارکرد، عدم کارکرد، غیبت، بیماری، مرخصی بدون حقوق، تاخیر با کنترل) و کارکردهای بدون کنترل (اضافه کاری، ماموریت، تعطیل کاری، مرخصی استحقاقی، نوبتکاری و …) می باشد.
 • وام و اقساط ماهانه، شامل نمایش اطلاعات وام ثبت شده پرسنل با امکان انتخاب کلیه وامهای موجود و یا نمایش وام مورد نظر و نیز انتخاب وضعیت وام (متوقف، تسویه، ابطال و … ) می باشد.
 • سرفصلهای محاسباتی، کلیه عوامل تعریف شده در هر سازمان، در این گزارش به صورت تک عامل و یا گروهی قابل انتخاب و گزارشگیری می باشد.
 • مراکز هزینه، شامل نمایش اطلاعات ریالی پرسنل به تفکیک مرکز هزینه می باشد.
 • خلاصه کسور، شامل نمایش کلیه عوامل کسر شده (بیمه، مالیات، غیبت و … ) از پرسنل می باشد.
 • خلاصه درآمد ،شامل نمایش کلیه درآمدهای پرسنل (درآمد مشمول مالیات، درآمد مشمول بیمه و … ) می باشد.
 • خلاصه پرداختها، شامل نمایش کلیه عوامل پرداختی به پرسنل می باشد.
 • بانک انتخابی، گزارشی است با امکان انتخاب، از فهرست عوامل موجود در شرایط گزارش و خروجی آن شامل مبلغ پرداختی، مالیات و خالص پرداختی عامل و یا عوامل انتخاب شده به جهت تولید دیسکت بانک می باشد.
 • پس انداز، شامل نمایش مبلغ ورودی سهم کارمند و کارفرما و نیز مانده پس انداز پرسنل می باشد.
گزارشات تایم شیت شامل :
 • پرسنل و کدهای محاسباتی، شامل نمایش تایم شیت ثبت شده پرسنل، در انواع خروجی (اطلاعات تایم شیت، ریز محاسبات و ریز هزینه ها) می باشد.

برنامه ریزی مواد

 • امکان تعریف کدینگ مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته در یک ساختار درختی به همراه جزئیات مربوطه جهت ایجاد یک مجموعه کامل از مواد اولیه اصلی ، مواد مصرفی کمکی و مواد بسته بندی در فرآیندهای تولید .
 • فرمولاسیون محصول، امکان تعریف فرمول استاندارد یک محصول و نیز تعیین اجزای قابل تبدیل یک کالا را فراهم می نماید. در این بخش مواد اولیه لازم برای تولید یک محصول و یا اجزاء قابل تبدیل یک کالا، به همراه نرخ ها، درصد ترکیب مواد، تعداد محصول، تعیین ضریب آحاد و دیگر مشخصات تعیین می شوند تا از این فرمول در برنامه ریزی تولید و یا دمونتاژ استفاده گردد.
 • برنامه ریزی مواد برای تولید، امکان تعریف یک تولیدی در برنامه ریزی تولید را براساس فرمولاسیون تعریف شده فراهم می نماید. در این ماژول نرخ گذاری دستی و سیستمی متنوع، تعداد تولید محصول، مبنای سنجش زمان(نفر ساعت، ماشین ساعت)، ضریب آحاد و… امکانپذیر می باشد. صادره مصرف مواد مصرفی و رسید تولید محصول تولیدی نیز، پس از تایید برنامه ریزی تولید مربوطه قابل فراخوانی و ثبت می باشد.
 • دمونتاژ، امکان تبدیل یک کالا به اجزای تشکیل دهنده آنرا براساس فرمول تعیین شده در فرمولاسیون فراهم می نماید و امکان نرخ گذاری، تعیین مبنای سنجش، ضریب آحاد و… نیز در آن پیش بینی گردیده است. کالای دمونتاژ تایید شده قابل فراخوانی در صادره و اجزای تشکیل دهنده آن نیز قابل فراخوانی در رسید انبار می باشد. امکان ارسال به دمونتاژ از صادره مصرفی که دارای فرمول دمونتاژ می باشد نیز فراهم گردیده است.
 • بسته بندی محصول در سیستم یکپارچه، امکان بسته بندی محصول خام تولید شده در برنامه ریزی تولید را فراهم می نماید. پس از انجام بسته بندی محصول، مواد تشکیل دهنده محصول خام اولیه به همراه مواد مورد نیاز جهت بسته بندی، در صادره مصرف فراخوانی شده و بسته بندیهای جدید محصول، در رسید تولید فراخوانی خواهند شد.
 • مدیریت ضایعات، امکان محاسبه مقدار و درصد ضایعات نیز در سیستم فراپیام، پیش بینی گردیده است.
 • امکان صدور اتوماتیک درخواست کالا در زمان کسری موجودی انبار در فراخوانی مواد مورد نیاز تولید به صادره انبار، پیش بینی گردیده است.
 • برنامه ریزی تولید، شامل تفکیک های مقایسه با صادره انبار، محصول به تفکیک کالا، مواد به تفکیک کالا، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی محصول و… می باشد.
 • موجودی مواد اولیه پای کار، شامل تفکیک های محصول و مواد اولیه، برنامه، مواد اولیه و نیز شرایط قابل انتخاب برای محصول و مواد اولیه می باشد.
 • کنترل مواد اولیه، شامل نمایش مقدار خالص مواد اولیه مصرف شده در رسید محصول، مقدار رسید مرجوعی از مواد اولیه، مقدار صادره از انبار، مقدار مواد اولیه پای کار، مقدار مانده، موجودی، کسر موجودی و… می باشد.
 • کارت برنامه، شامل نمایش سرجمع محصول های تولید شده به همراه سرجمع کلیه مواد مصرفی بابت تولید این محصول ها می باشد و در خروجی گزارش، امکان فعال کردن تفکیک های نمایش محصول به تفکیک ویژگی، نمایش محصول به تفکیک انبار، نمایش مواد به تفکیک ویژگی و نمایش مواد به تفکیک انبار نیز پیش بینی گردیده است.
 • صادره، این گزارش با تفکیک کالای دمونتاژ شامل نمایش کلیه کالاهای موجود در صادره که دمونتاژ شده اند را به همراه نمایش جداگانه اجزاء دمونتاژ شده رسید شده /نشده فراهم می نماید.

سایر امکانات

پورتال مدیریت تحت وب :
 • کنترل و تایید سفارشات مشتریان در زیرسیستم فروش : این امکان را برای کارمندان واحد فروش فراهم می نماید تا سفارشات دریافتی مشتریان را مشاهده و پرینت نموده، تایید یا رد کرده و اطلاعات را به بانک اطلاعاتی سیستم فروش یکپارچه انتقال دهند و نهایتاً نتیجه سفارش را از طریق یا به مشتری مربوطه اعلام نمایند.
 • کنترل و تائید درخواست کالا در زیر سیستم انبار : این امکان را برای مدیران عملیاتی شرکت فراهم می نماید تا درخواست کالاهای ثبت شده توسط قسمت های مختلف سازمان را مشاهده نموده، تایید و یا لغو نمایند.
 • کنترل و تائید درخواست خرید در زیرسیستم انبار : این امکان را برای مدیران عملیاتی شرکت فراهم می نماید تا درخواست خریدهای ثبت شده توسط انبار یا واحدهای عملیاتی سازمان را مشاهده نموده، تایید و یا لغو نمایند.
 • کنترل و تائید برنامه ریزی تولید در زیرسیستم انبار : این امکان را برای مدیریان عملیاتی شرکت فراهم می نماید تا برنامه ریزی های تولید ارائه شده را مشاهده و تایید یا لغو نمایند.
مدیریت فرآیندها و گردش کار :
 • فراپیام با توجه به امکاناتی تحت عناوین تنظیمات فرآیندهای سیستم، سناریوهای کارتابل، مجوزهای اقدام و… که در بخش مدیریت سیستم پیش بینی نموده است، قابلیت تعریف مکانیزم های مختلفی جهت نحوه فراخوانی در فرآیندهای مبداء و مقصد زیر سیستمها و نیز نحوه اقدام ارجاع فرآیندها را، برای هر شرکت و به صورت جداگانه فراهم نموده است.
سیستم فروش :
 • یکی از این مکانیزم ها، مکانیزم های مختلف صدور فاکتور می باشد که هم براساس فراخوانی حواله انبار، سفارش مشتری، پیش فاکتور و قرارداد در فاکتور فروش امکانپذیر است و در شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و هم مستقیما بدون هیچ پیش نیازی امکان صدور فاکتور فراهم بوده که مناسب کسب و کارهای کوچک می باشد.
 • تنظیم فرآیندهای دخیل در رزرو کالا، امکان تعیین فرآیندهای تاثیر گذار در افزایش یا کاهش مقدار رزرو موجودی کالا را برای مدیر سیستم فراهم می نماید.
سیستم خدمات :
 • سناریوی کارتابل، محیطی گرافیکی و بسیار گویاست که برای هر سازمان امکان طراحی سناریوی کاری را متناسب با روال های موجود در آن سازمان، فراهم می نماید. و به علاوه در هر زمان، متناسب با تغییرات مورد نیاز بخش خدمات، این سناریو قابلیت تغییر و یا طراحی مجدد را داراست.
 • مجوزهای اقدام، امکان تعیین پستهای درگیر جریان گردش اطلاعات متناسب با هر فرآیند را فراهم می نماید که این پستها هم مربوط به ارجاع اطلاعات و هم پستهای اقدام امور می باشد.
کارتابل یکپارچه مالی اداری :

نرم افزارهای یکپارچه فراپیام به جهت سهولت در امر دسترسی به اطلاعات و مدیریت سریعتر گردش کار اقدام به تولید ابزار قدرتمند کارتابل یکپارچه با مزیت ها و ویژگی های ذیل نموده است.

 • ایجاد سازمان بدون کاغذ و یا حداقل استفاده از آن به همراه کاهش هزینه های سازمانی
 • امکان رهگیری و پیگیری انجام امور سازمانی بصورت سیستمی و با حداقل هزینه زمانی و تماس فردی و تلفنی در نرم افزار یکپارچه حسابداری
 • افزایش بهره وری سازمان به واسطه یکپارچه گی نرم افزار با فرآیندهای عملیاتی در حوزه های مالی، اداری و منابع انسانی
 • امکان برنامه ریزی فعالیت ها، زمانبندی و اولویت بندی کارها، ایجاد انسجام و سیستمی شدن انجام فرآیندهای سازمانی
 • امکان شخصی سازی در نحوه دسته بندی اطلاعات و مدیریت کارها در محیط کارتابل
 • مشاهده کارهای ارجاع شده به هر فرد بصورت هوشمند و لحظه ای
 • جستجوی اطلاعات فرآیندهای کاری ارجاع شده و اقدام شده بصورت بسیار جامع و ساده
 • ارائه نمودار گرافیکی از فرآیندهای در حال انتظار اقدام و در جریان کار و … در محیط کارتابل مدیران و کارشناسان
بودجه و کنترل بودجه :
 • امکان تعریف جداول بودجه در دوره های ماهیانه، فصلی، سالیانه و با امکان تعیین لایه مبنای بودجه، فراهم گردیده و قابلیت ثبت ریالی و ارزی را داراست. گزارشات بودجه شامل صورت بودجه و انحرافات بودجه نیز به صورت جامع پیش بینی گردیده است. گزارشات مقایسه ای بودجه برای مقایسۀ بودجۀ دوره ها و سالهای مختلف به سادگی قابل استخراج بوده و انواع نمودارها و گراف های مدیریتی نیز پیش بینی گردیده است.
امنیت اطلاعات :
 • تعیین وضعیت اسناد، امکانی است جهت افزایش کنترل های داخلی فرآیندهای موجود در زیر سیستمهای فراپیام، که دارای وضعیت ها ی مختلف (موقت، اولیه، نهایی) بوده و در هر وضعیت، دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم قابل تنظیم می باشد.
 • قفل تاریخی، امکانی است جهت کنترل ثبت و ویرایش اطلاعات تا تاریخ معین که توسط مدیر سیستم تعیین گشته و در صورت قطعی شدن اسناد مربوطه و اعمال قفل تاریخی، ثبت و ویرایش اطلاعات قبل از تاریخ تعیین شده غیر ممکن خواهد بود.
 • قفل فرآیندهای ارسال سند شده، کنترلی است جهت عدم امکان تغییر و حذف فرآیندهای ارسال سند شده به مالی، در صورت نیاز به تغییر، سندهای ارسالی باید ابطال و پس از اعمال تغییر مجدد ارسال سند خواهند شد.
 • پیش نویس اسناد، فضایی است جهت بررسی و اعمال تغییرات جزئی فرآیندهای ارسال سند شده زیر سیستمها (خزانه داری، مدیریت کالا، فروش، حقوق دستمزد و…)، توسط مدیریت مالی که در صورت تایید قابل ارسال به اسناد حسابداری بوده و در صورت ابطال به زیر سیستم مربوطه جهت اصلاح و تغییرات، ارجاع خواهد گردید.
تفویض اختیارات و حقوق دسترسی :

مدیریت دسترسی ها در سیستم یکپارچه فراپیام، دسترسی به زیر سیستم ها، فرم های اطلاعاتی و پایه، همچنین فعالیت ها و امکانات داخل فرم ها برای هر کاربر را فراهم می نماید، همچنین میتوان کاربران را گروه بندی نموده و دسترسی ها را به جای هر کاربر به گروه کاربران اختصاص داد، به دلیل ساختار درختی دسترسی ها، بررسی شرایط دسترسی های حاضر کابران در یک نگاه و همچنین اعطا و سلب دسترسی ها خیلی سریع و با دقت بالا قابل انجام می باشد. مفهوم دسترسی در فراپیام علاوه بر اعمال دسترسی به زیر سیستم ها و فرآیندها و… قابلیت اعمال بر دیتای موجود نیز می باشد که شامل :

 • دسترسی حوزه های مالی، از آنجاییکه هر کاربر در سیستم یکپارچه فراپیام میتواند عضو یک یا چند حوزه باشد و فقط در محدوده اطلاعاتی آن حوزه ها امکان ثبت و دسترسی به اطلاعات را داشته باشد، امکان اعمال دسترسی هر کاربر به اطلاعات فرایندهای هر حوزه از طریق دسترسی حوزه های مالی فراهم می گردد.
 • دسترسی انبار، امکان تعیین دسترسی کاربران به انبارهای مختلف را فراهم می نماید و فراپیام تعیین دسترسی کاربران به اطلاعات تعدادی/ریالی و یا هر دو در مدیریت کالا را نیز، پیش بینی نموده است.
 • محدودیت مشاهده، امکانی است جهت اعمال محدوده مشاهده اطلاعات فرآیندها به شکلی که تعیین می نماید هر کاربر در فرآیند مربوطه به جز اطلاعات ثبت شده خود، امکان مشاهده اطلاعات ثبت شده کدام کاربر جایگزین را نیز خواهد داشت.
ساختار چند شرکتی مستقل :
 • امکان ایجاد دفاتر نامحدود و همچنین دوره های نامحدود از دیگر ویژگی های نرم افزار فراپیام می باشد. شما می توانید اطلاعات مالی چند شرکت با ساختارکدینگ متفاوت را همزمان روی یک نگهداری و بر اساس آن گزارشات مدیریتی را استخراج نمایید.
مدیریت شعب و حوزه ها :
 • سیستم یکپارچه فراپیام امکانی برای تفکیک اطلاعات فرایندها و طرف های تجاری با نام حوزه مالی ایجاد نموده است، این تفکیک اطلاعات، امکان ایجاد محدودیت در مشاهده، ویرایش و گزارش گیری را در سیستم و دیگر سیستم ها به صورت کاملا هماهنگ و یکپارچه از شروع ایجاد فرایند تا ارسال اسناد به صورت کامل پشتیبانی می نماید، در نتیجه امکان ایجاد مدیریت حفاظت اطلاعات بر اساس پروژه، شعب، شرکت های زیر مجموعه یا نهاد های منفک فروش، قابل پیاده سازی است، هر کاربر در سیستم یکپارچه فراپیام میتواند عضو یک یا چند حوزه باشد و فقط در محدوده اطلاعاتی آن حوزه(ها) امکان ثبت و دسترسی به اطلاعات را داشته باشد.
کاوش در اطلاعات

به جهت مدیریت و ساماندهی هر چه بهتر فرآیندهای سازمان، مدیران نیاز به کاوش اطلاعات موجود و ردیابی و پیگیری گردش کار در هر مقطع از پروسه عملیات دارند. از این رو فراپیام نیز جهت پاسخگویی به این مهم، اقدام به گردآوری ابزارهای متنوعی در این زمینه نموده است که شامل موارد ذیل می باشد :

 • مرور حساب، امکان مرور طبقه بندی شده هر لایه از حسابها و تفصیلی ها به صورت منفرد یا ترکیبی از سطوح دلخواه را به شکل نمایش گردش و مانده آنها فراهم می نماید و نمایش ستونهای ارزی و مقداری، نمایش به تفکیک نوع ارز و انتخاب دوره های مختلف نیز از سایر امکانات این گزارش می باشد.
 • ارائه چرخه فرآیند، ابزاری است که در هر مرحله از پیشرفت فرآیندها، امکان ردیابی گردش کار یک دستگاه/ کالا را از ابتدا به صورت کامل و با تمامی جزئیات در زیر سیستمها فراهم می نماید.
 • ردیابی عملیات امکان پیگیری و ردیابی فرآیندهای عملیاتی ثبت شده در سیستم سفارشات خارجی را بر اساس منابع، کالاها، فروشندگان، کارشناسان خرید و نیز براساس عملیات، درخواست خرید، سفارش خرید، دستور خرید و … فراهم می نماید.
 • نمایش گردش سند، ابزاری است جهت نمایش وضعیت گردش چک در زیرسیستم خزانه داری، از ابتدا تا آخرین وضعیت چک.
 • ابزار مدیریت تعمیرات، ابزاری جهت ساماندهی و مدیریت تمامی فرآیندهای موجود در پروسه پذیرش تا تحویل دستگاه می باشد.
 • برنامه ریزی عملیات، ابزاری جهت توزیع سریع و مناسب پذیرش های دریافت شده مشتریان بابت نصب، تعمیر دستگاه و … می باشد.
تجمیع و تلفیق اطلاعات مالی
 • امکان پیاده سازی حسابداری هلدینگ متناسب با تمامی نیازهای سازمانهای هلدینگ به صورت کامل پیش بینی شده است و می توان اطلاعات چندین دوره یا چندین شرکت را همزمان مدیریت نمود فراپیام ابزار انتقال اطلاعات مالی بین دفاتر مختلف و همچنین ابزاری جهت تجمیع اسناد برای اصلاح اطلاعات و تهیه صورتهای مالی تلفیقی را نیز پیش بینی نموده است.
گزارش ساز
 • ابزار گزارش ساز به عنوان یک جهت طراحی گزارشات خاص هر سازمان، تعبیه گردیده است و علاوه بر فرمت چاپی امکان ارسال به را نیز داراست.
طراحی فرم های چاپی
 • ابزار فرم ساز جهت طراحی کلیه فرمهای چاپی مورد نیاز برای گزارشات و فرمهای عملیاتی ،تحت عنوان پرینت 6 دکمه ای جهت طراحی 6 فرمت متفاوت چاپ همزمان در فراپیام تعبیه گردیده است که طراحی فرمت و چیدمان پرینت به دلخواه کاربر را فراهم می نماید.
 • فراپیام ابزار چاپ چک را به منظور طراحی فرمت چاپ چک های بانکی و به تفکیک حساب های جاری پیش بینی نموده است.
چند زبانی

چند زبانی در فراپیام در دو بخش انجام می پذیرد، این دو شامل :

 • ثبت ورود اطلاعات تحت عناوین انگلیسی کد حساب ها، کد تفصیلی ها، کد کالاها، کد هزینه ها و … می باشد.
 • امکان اخذ انواع گزارشات و پرینت فرآیندها با استفاده از ابزار پرینت چاپی به زبان های مورد نیاز می باشد.
چند ارزی
 • در فراپیام امکان تعریف انواع ارز و ضرایب آن در بازه های زمانی متفاوت و با قابلیت محاسبه اتوماتیک دو طرفه ارز به ریال و بلعکس، جهت ثبت فاکتورهای ارزی، دریافت/پرداخت ارزی، هزینه های ارزی سازمان، پروفرما و … پیش بینی گردیده است.
 • در گزارشات مالی فراپیام از جمله : دفتر حساب، دفتر تفصیلی و تراز آزمایشی با امکان فیلتر بر اساس نوع ارز و در خروجی دفتر روزنامه، گزارش عملکرد و … امکان انتخاب نمایش ریالی ارزی، پیش بینی گردیده است.
 • امکان ثبت اول دوره های ارزی طرف تجاری های شرکت، در زیر سیستم فروش فراپیام طراحی گردیده است.
 • تعدیل حساب ارزی مشتریان نیز قابلیت ثبت در فراپیام را داراست.
 • صدور سند ارزی از سایر سیستمها به زیر سیستم حسابداری مالی امکانپذیر است.
 • فراپیام امکان محاسبه بهای تمام شده ارزی/ریالی در سفارشات بازرگانی خارجی را فراهم نموده است.
سیستم بارکد

از آنجاییکه بکارگیری بارکد جهت مدیریت و کنترل گردش کالا در انبارها به یکی از ملزومات مبدل گشته است لذا فراپیام نیز امکان استفاده از این تکنولوژی را در نرم افزار یکپارچه حسابداری فراهم نموده و ورود اطلاعات از طریق بارکد خوان را نیز در فرآیندهای مدیریت کالا : رسید، صادره، ورود اطلاعات شمارش انبارگردانی و … در فرآیندهای فروش : پیش فاکتور، فاکتور فروش و مرجوعی، فرآیندهای خدمات پس از فروش :کارت گارانتی و پذیرش، پیش بینی نموده است. الگوی بارکد متناسب با آیتمهای موجود در انبار براساس کالا، ویژگی ها (در سیستم انبار فراپیام یک امکان منحصر به فرد با نام ویژگی در 4 سطح پیش بینی شده است که کاملا عمومی بوده و با توجه به نیازهای هر سازمان تعیین می شود. اگر سازنده قطعه را برای یک فروشنده قطعات ویژگی 1 در نظر بگیریم، کاربر این سیستم می تواند کلیه گزارشات انبار از جمله موجودی را به تفکیک سازنده ی قطعه هم دریافت نماید. رنگ، سایز و ابعاد کالاها می تواند از دیگر موارد مورد استفاده در ویژگی ها باشد)، سریال کالا (در نرم افزار انبار فراپیام مفهوم سریال کالا به جهت ردیابی در سیستم خدمات پس از فروش، کنترل موجودی بر اساس شماره های سریال و پیگیری کامل گردش کالا برای صنایعی که دارای شماره سریال می باشند، پیش بینی گردیده است) و تعداد کالا، قابل تنظیم می باشد.

نرم افزارهای یکپارچه از مجموعه نرم افزارهای حوزه مالی گروه مهندسی نرم افزار فراپیام بگونه ای طراحی شده است تا واحدهای مالی سازمانها را در شناسایی بهای تمام شده پروژه ها، محصولات و خدمات ارائه شده یاری رساند. حسابداری بهای تمام شده از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه، تجزیه و تحلیل گزارشها، محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات، به ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات می پردازد.

در واقع اطلاعات ارزنده ای در خصوص نوع هزینه ها، دلیل افزایش و یا کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات ارائه می نماید و در زمان برنامه ریزی تولید در تعیین منابع مورد نیاز و انتخاب بهترین روش استفاده از آنها جهت دستیابی به اهداف، کمک شایانی به مدیریت هزینه ها می نماید. از این رو فرمها و فرآیندهای لازم جهت شناسایی بهای تمام شده در زیر سیستمهای مدیریت کالا، حقوق و دستمزد، دارایی ثابت و فرآیندهای عملیات تسهیم سربار در زیر سیستم حسابداری فراپیام، تعبیه شده اند که هر یک به ترتیب با هدف شناسایی بهای مواد، دستمزد، سربار (استهلاک دارایی ها) و سربارهای عمومی (مستقیم و غیر مستقیم) مصرفی در بهای پروژه ها، محصولات و خدمات، مورد بهره برداری قرار می گیرند.

هزینه نرم افزار متناسب با نیاز سازمان :

فراپیام براساس کاربرد ماژول ها و ساختار تحلیلی آنها، سیستم یکپارچه را طبقه بندی نموده و با توجه به نیاز مشتری و توان مالی سازمان، ترکیبی از این ماژول ها را پیشنهاد می نماید و مشتری همواره امکان تهیه ماژول های مورد نیاز خود را در صورت توسعه سازمان خود خواهد داشت.

دانلود کاتالوگ دمو