دفاتر مالیاتی چطور رد می شوند؟

احسان مهدیزاده
زمان مطالعه : 12دقیقه دیدگاهها

چطور دفاتر مالیاتی رد می شوند

در سازمان ها و یا واحدهای خدماتی رضایت مشتری مهمترین اصل بوده ، تاجایی که مهندسان رشته صنایع و مدیریت در معماری سازمان های سنتی و قدیمی که در آن مدیر همه کاره بود دست بردند و نیاز مشتری را در این سازمان ها در اولویت بالاتری قرار دادند.

(Bose2002) از آنجایی که رضایت مشتری برای رقابت در بازار جهانی یکی از پارامترهای بسیار مهم می باشد امروزه بیشتر کسب و کارها با کمک ابزارهای موجود در دنیای فناوری اطلاعات در کسب رضایت هرچه بیشتر مشتریان در حال رقابت هستند.

همچنین گواهی نامه های بین المللی که بر اساس استانداردهای ISO توسط متخصصان طراحی می شود مرتبا در حال ارتقاء بوده و عملیات پایش رضایت مشتریان شما را تسهیل میکنند.

براساس آیین نامه سازمان امور مالیاتی کلیه مودیان مکلفند تا در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

همچنین مودیان در انتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجاز بوده و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند

۱- بر اساس ماده ۶ قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

۲- تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند،عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

۳- در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

۴- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود

۵- مودیان مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

دفاتر قانونی

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند. نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

تا پیش از سال ۹۵ مشاغل موظف به تهیه دفاتر درامد و هزینه بودند حال با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتها و تغییرات عمده در ماده ۹۵ آن و گروه بندی صاحبان مشاغل به سه گروه اول . دوم . سوم و تکالیف مقرر برای هریک از این گروه ها تغییر نمود ودر قانون آمده است فقط مودیان گروه اول هستند که بایستی دارای دفاتر آنهم دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت ( روزنامه و کل ) باشند و مودیان گروه دوم و سوم فقط مکلف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک خود برابر فرم های نمونه ابلاغی می باشند مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی ، محاسباتی و هرگونه درآمد و هزینه و

خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات و آیین نامه ها حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از نرم افزار مالی و کارت های حساب استفاده شود

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به نگه داری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:

۱-رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

۲-مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال میباشند.

۳- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نر افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضواابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و و روابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

۴-اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا درطی عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارایه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

۵- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

۶- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود همچنین تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد شد.

۷- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.

۸- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

موارد رد دفاتر قانونی

بر طبق ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :

۱- در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

۵- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و کل به منظور سوء استفاده.

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست

۸-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین نامه.

۹ – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد.

۱۰- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند

۱۱- عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

۱۲- عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده حتی در صورتی که نوشته نشده باشد

۱۳- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل

۱۴- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود دردر مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۵- ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود

۱۶-تعلل در ارائه دفاتر روزنامه و شغل های زاید تا حد قانونی تعیین شده در بند های ۲، ۳ و ۴ طبق ماده ۱۳ و تعلل در ارائه دفاتر تا اندازه ی قانونی تعیین شده طبق ماده ۱۴ و تعلل در ارائه زاید به اندازه ی تعیین شده طبق ماده ۱۷ اساسنامه.

تبصره- در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

تحریر دفاتر قانونی، یکی از کارهای مهم حسابداری است که دقت و مهارت بالایی را می طلبد. چرا که نا آگاهی از قانون و بی دقتی در نگهداری از دفاتر و ثبت درست اطلاعات میتواند منجر به رد دفاتر قانونی شود شود تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه شده و به صورت علی الراس انجام می گیرد .

باید بدانید که مودیان مالیاتی، طبق ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات می شوند.

با توجه به این مهم که در قانون تجارت ایران تمام موسسات فعال تجاری باید صورت معاملات خود را به صورت تفکیک شده در دفاتر روزنامه و کل با رعایت کلیه نکات مندرج در قانون منتقل و به اداره دارایی تحویل دهند

البته این امر فقط در صورتی جایز است که موسسات قبلا  نرم افزار حسابداری مورد استفاده خود را به اداره امور مالیاتی معرفی نموده و نرم افزار فوق مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باشد لذا این‌طور به نظر می‌رسد که برای دستیابی به این مهم بهترین راه حل استفاده از نرم‌افزارهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

سخن آخر :

نرم افزار یکپارچه با دارا بودن ویژگی‌های مورد نظر سازمان امور مالیاتی و با بکارگیری آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی توانسته گاهی بزرگ در جهت همگام سازی با نظام های جهانی بردارد.

نویسنده: احسان مهدیزاده

								
برچسب ها :
0 0 رای ها
رتبه
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
مطالب مرتبط
دانلود کاتالوگ دمو